Implementation

Efter det transnationella mötet i Norge har vi tagit med vår nya kunskap och börjat att implementera dessa i vår verksamhet. Första steget är att sprida informationen till alla på vår enhet, detta gör vi under en arbetsplatsträff där vi presenterar vår resa, vår aktionsplan och vilka deadlines vi har framför oss.

Nästa steg är att förbereda undervisningen kring hbtq och sexuell läggning (integritet) samt att förbereda förskolans dag. Förskolans dag blir ett unikt tillfälle för oss att visa och involvera våra vårdnadshavare i projektet och visa vad detta projekt handlar om!

—————–

After the transnational meeting in Norway our first step is to implement our new knowledge in our preschool. The first step is to spread the information to all of our colleagues where we will show and talk about our trip, action plan and deadlines for this period.

The second step will be to prepare for our activity about LGBT and sexual orientation.

 

 

Day 3 in Norway

Dag 3

Vi började den sista dagen med en föreläsning med Marie Charlotte Olsen som skrev sin uppsatts om ”Hur de anställda på förskolan förhåller sig till barn och sexualitet?” Sammanfattningsvis menade Charlotte att det är viktigt att inte tabubelägga barns sexuella lekar eller frågor. Känner barn att något ämne är känsligt blir det svårare för dem att prata och fråga kring just detta. Det är viktigt att vi blir medvetna om barnens sexualitet och dess utryck, att bejaka den är viktigt för att förhindra att barn senare blir utsatta för övergrepp.  Efteråt reflekterade vi hur vi känner kring ämnet samt hur kan vi arbeta med det på förskolan. Mycket går hand i hand med vårt arbete kring barns integritet.

Därefter hade vi en återkoppling till måndagens utbildning. Samtliga uttryckte att det var en givande föreläsning som berörde. Alla grupper gav även feedback om besöket på förskolorna. Det som kom upp var kring personalens förhållningssätt vilket upplevdes som lugnt och tillåtande. Alla grupper hade sin egen dokumentation kring Erasmus + projektet vilket vi skulle vilja ta med till Sverige.

Efter lunch visade koordinatorerna en bild av regnbågsflaggan och alla länder fick ge sin syn på vad den står för:

-Hbtq personers rättigheter

– Olika och lika bra

-Mänskliga rättigheter

Vi pratade även om EU:s motto ”Unity in diversity”. Något som står för allas lika värde och eftersom vi arbetar i ett Europaprojekt är det av värde att lyfta det.
Vi gick sedan igenom Critera 3. Vi lyfte även frågan om att lägga till ”digitala verktyg” som ett kriterie. Alla tyckte det var en bra idé.
Avslutningsvis arbetade vi med att slutföra activity plan inför kommande period.

————————————–

Day 3

We started the last day with a lecture by Marie Charlotte Olsen who wrote her thesis about ”How the employees in the kindergarden relate to children and sexuality?”. To summarize what Charlotte said: – It is important not taboo childrens sexual play or questions. If a child feels that any subject is controversial, it becomes harder for them to talk and ask about that. It is important that we become aware of children’s sexuality and expressions to prevent that children later become victims of abuse.
After that we reflected how we feel about the subject and how we can work with it on the preschool. It was very similar with our work on children’s privacy.

Then we had a reflection and feedback for Monday’s training. Everyone expressed that it was a good lecture. All groups also gave feedback on the visit on the preschools. What came up was about the staff’s attitude, which was perceived as peaceful and calm. All groups had their own documentation on the Erasmus + project which we would like to bring to Sweden.

After lunch we saw a picture of the rainbow flag and all countries gave their views on what it stands for:

– LGBTQ rights

-Diffrent but just as good

-Human rights.

We also talked about EU:s motto ”unity in diversity”. It stands for equality for every human and since we work in an European project something we should talk about it.
We review Critera 3. We raised a question of adding ”digital tools” as a criteria and everyone thought it was a good idea.
At the end we worked to complete the activity plan for upcoming period 3.

Day 2 in Norway

Dag två

Efter frukost möttes vi upp i lobbyn för att åka gemensamt till förskolorna Gråtass Barnehage.

Under bilresan fick vi en liten guidad tur på vägen av Jon. Vi fick berättat om historiska platser och även se en glimt av gamlebyen vi besökte senare under dagen.

När vi kom fram var det uppvisning på en historisk plats av en barngrupp. Efteråt fick vi möjlighet till en rundvandring på förskolan. Vi blev inspirerade av miljöerna, både pedagogiska miljöer och olika smarta lösningar för måltider, estetiska lärprocesser m.m. Vi låter bilderna tala för sig själva.

Vi besökte sedan de två andra förskolorna som ingår i enheten. Vi åt lunch på den största förskolan. Därefter blev kordinatorerna från alla länderna intervjuade av en journalist från barnehage.no

Vi fick sedan ta del av en föreställning om Karius och Baktusine. Några av pedagogerna har arbetat med sagan om Karius och Baktusine i deras barngrupp utifrån vårt projekt, dessa barn var även med och såg föreställningen. Den var underhållande och vi kunde se hur aktiva och intresserade barnen var. Även om föreställningen hölls på norska kunde alla hänga med och glädjas av den.

Därefter var det dags att besöka grupperna och ta del av deras miljöer. Även här fick vi med oss tips, idéer och nya tankar på hur vi kan utveckla och arbeta med vår miljö på förskolan. Både vår pedagogiska miljö men även miljön i stort. Vi tog även en gruppbild med alla delegater samlade.

Mot slutet av vistelsen på förskolorna fick vi besök av ytterligare en journalist som fått nys om vårt besök och projekt. Här fotades ländernas koordinatorer tillsammans i en barngrupp.

Dagen avslutades med en guidad tur runt om och igenom gammlebyn. Vi fick höra om dess historia, efter vandringen åt vi middag i trevligt sällskap i gammlebyn.

———————————

Day two

We met up in the lobby before we all went together to preschool Gråtass Barnhage.

We got a little guided tour in the car from Jon. We were told about historical sites and even got a glimpse of Gamlebyen that we visit later in the evening.

We got to see some of the children preform on the historic site. Afterwards we got a tour of the preschool. Were inspired by the environments, both educational environments and various smart solutions for meals, aesthetic learning processes, etc. We let the pictures speak for themselves.

We also got to see the two other preschools in the unit. We ate lunch at the main preschool. All the coordinates from all countries were later interviewed by a journalist from barnehage.no

Then we got the opportunity to take part in a performance of Karius and Baktusine. Some of the teachers have been working on the story of Karius and Baktusine in their children’s group as a basis of this project, the children were involved in watching the show. It was entertaining and we could see how active and interested the children were. Although the show was held in Norwegian we could all keep up with and rejoice in it.

Then it was time to visit the groups and take part in their environments. Again, we got tips, ideas and new thoughts on how we can develop and work with our environment in preschool. Both our educational environment, but also the environment in general. We also took a group photo with all the delegates gathered.

Towards the end of the stay at the preschools we were visited by another journalist who got wind of our visit and project. He photographed the countrys coordinators together in a group of children.

The day ended with a guided tour in old town of Fredrikstad were we got to here about the history of the town. Afterwards we had a great meal at one of the local restaurants in old town.

Day 1 in Norway

Dag 1
Dagen startade med en presentation om Fredrikstad av borgmästare Jon-Ivar Nygård. Han berättade om staden genom åren. Därefter fick vi en introduktion om den norska likabehandlingsplanen av Kjersti Johansen.

Vi röstade sedan på bästa aktiviteten och det var Italien som vann med sin aktivitet – jobb memory. Därefter samtalade vi om aktiviteten och i dialog gjorde vi förbättringar utifrån ländernas olika reflektioner kring den. Bland annat att memory kan ha större bilder, använda de utomhus, mer varierande könsuttryck och även utöka bilderna med sporter och andra hobbys. Man kan även sätta ihop en del av Polens undervisning där man gissar vilket arbete som är på kortet och sedan spelar memory med korten.

Sedan var det dags för ländernas presentationer av progress report för period två. Det var roligt att se att alla länder nu använder sig av superstarka prinsessor. Alla hade också yrken uppe på väggarna och hade tänkt på att ta bort skylten med kön på toaletterna.
Vi pratade också om våra lärdomar för perioden. Alla nämnde att vi fått en medvetenhet om vikten av lärarnas språk, vilket material vi tillför verksamheten samt vikten av att samarbeta med vårdnadshavarna.

På eftermiddagen fick vi lyssna på en föreläsning om barn och ungdomar, kön, könsidentitet och könsdysfori av Tone och Mikael från HBRS. (Harry Benjamin Ressurssenter). HBRS är en organisation för människor som känner att de är födda i ”fel” kropp.

http://www.hbrs.no

Efter föreläsningen delade vi ut regnbågsmössor till alla deltangde länder – något som mottogs med stor glädje!

Dagens avslutades med en middag på en fiskrestaurang vid havet.

 


 

Day 1

The day started with a presentation about Fredrikstad by Major Jon-Ivar Nygård. He told us about the city Fredrikstad over the years. After that we got an introduction of the Norwegian frame work plan by Kjersti Johansen.
We also voted on the best practice and it was Italy who won with teaching job’s memory. Congrats! Then we talked about the activity and made improvements based on our reflections on it. Among other things, the memory could be larger and even be used outdoors. You can also put together some of Poland’s activity that guess what work is on the card and then play with the memory cards outdoors.

Then it was time for the countries’ presentations of the progress report for period two. It was great to see that all countries are now using Super strong princesses. Everyone also had jobs on top of the walls and had thought of removing gender symbols on the toilet doors.
We also talked about our knowledge about gender, gender expressions and gender identity. Everyone mentioned that we now have an awareness of the importance of teachers’ language, the material we bring to the preeeschool and the importance of working with parents.

In the afternoon we got a lecture on Children and adolescent, with gender incongruence and gender dysphoria by Tone and Mikael from HBRS (Harry Benjamin Ressurssenter).
HBRS is a patient organization for people experience being born in the wrong body.

http://www.hbrs.no

After the lecture we gave away rainbowhats to the participating countries. These were received with great joy.

The day ended with great food and company at a fish restaurant nearby the sea.

IMG_4061

Interim report 👍🏾

Nu är vi halvvägs i vårt erasmus+ projekt, Let the children change the world. Med detta kom en rapportskrivning, en interimrapport. I detalj har vi redovisat allt vi gjort inom projektets ramar från september 2015 till 31 januari 2017. Rapporten är färdigskriven, signerad av förskolechef och inskickad till avdelningen för internationellt samarbete hos universitet- och högskolerådet. Där ligger den nu hos en handläggare.

Vi vill tacka alla som gjort det möjligt för oss, Hanna och Rebecca, att skriva denna omfattande rapport. Tillsammans gör vi det möjligt!
_______________________________________________________________
Now we are halfway in our Erasmus + project, Let the children change the world. With this came an interim report. In detail, we reportedo everything we have done within this project from September 2015 to January 31, 2017. The report has been written, signed by the head of our preschool and submitted to the Department for International Cooperation of University and Higher Education Council. Where is it now with a caseworker.

We want to thank everyone who made it possible for us, Hannah and Rebecca, to write this extensive report. Together we make it possible!

 

Deadline

At the moment we are working with the questionnaire for both parents and teachers. Deadline for answering the questions and summarize the questionnaire is January 25th.

If you still have not answered, please do so. We will be very thankfull!


 

För närvarande arbetar vi med enkäter för både medarbetare och vårdnadshavare. Sista dagen att besvara enkäten med frågorna är den 25 januari. Varje svar betyder oerhört mycket i vårt fortsatta projekt för att utvärdera och se hur projektet gör skillnad!

Best practice from period 2

Nu har våra barn på förskolorna fått delta och utvärdera en undervisning kring normbrytande yrkesroller. Vi fick besök av konstnären Kim och snickaren Lisa som presenterade sig själva, sitt jobb och sitt pronomen. Barnen deltog aktivit och ställde många frågor under undervisningen. Barnen fick sedan testa på att arbeta som konstnär och skapa med regnbågens färger. Barnens alster tillsammmans med en beskrivning av undervisningen ställdes sedan ut på förskolan.


 

The children at our  preschools  attend and evaluate a teaching about norm-breaking professional roles. We were visited by artist Kim and Carpenter  Lisa who introduced themselves, their job and their pronouns. The children participated and where active and asked many questions during the teaching. The children then got to try out work as an artist and create with colors of the rainbow. The children’s creations  with a description of the teaching was then displayed at an exhibition at the preschool.

Utställning/ International fair

Igår den 15/11 2016 blev vi inbjudna att delta och ställa ut vårt projekt – Erasmus+ Let the children change the world på en internationell mässa i Stenungsund.

På mässan fick vi möjlighet att visa vårt projekt och berätta om det för besökare. Mässan riktade sig främst till lärare inom skolan/förskolan men även skolförvaltningen i Stenungsund och allmänheten.

Vi presenterade hur det gick till när vi ansökte om projektet, hur det fungerar rent praktiskt i verksamheten och framförallt hur intressant det är och hur mycket vi utvecklats/utvecklas under detta projekt. Även vi lärde oss nytt genom frågorna som vi fick och dialogerna vi hade.

EU-projekt är inte lika vanliga i förskolan som i skolan i Stenungsund och detta vill vi inspirera andra att våga söka och genomföra! Det ger så mycket.

Vi har fått förfrågan om att länka till projektets internationella blogg, ni hittar den här.

Tack till alla som kom och besökte oss!

——————

Yesterday the 15/11 2016 we were invited to participate and display our project – Erasmus + Let the children change the world at an international fair in Stenungsund.

At the fair we got the opportunity to show our project and share it with visitors. The fair was aimed primarily at teachers in the school / nursery school but also the school administration in Stenungsund and the public were invited.

We presented how it was when we applied for the project, how it works in practical terms in our preschool and, above all, how interesting it is and how much we have developed during this project so far.  We learned alot by the questions we received and the dialogues we had.

EU projects are not as common in preschool to school in Stenungsund and we want to inspire others to dare to seek and implement! It gives so much.

We have received request to link to the project’s international blog, you can find it here.

Studiedag i Norge

 

Igår fick vi möjligheten att delta på en studiedag som förskolan Gråtass Barnehage i Norge bjudit in oss till. Studiedagen började med att Christina, förskolechef på Gråtass Barnehage, hälsar alla välkommna. Innan första föreläsningen startar går Siri Ekker Holen igenom Erasmus+ Let the children change the world för alla anställda på de tre förskolorna som ingår i Gråtass barnehage. Vad som gjorts hittills och vad som komma skall inom period två.

Studiedagen bestod av tre olika föreläsningar som tog upp barns sexualitet, möten och mänskliga rättigheter – något som kommer vara av stor vikt i vårt projekt. Dagens första föreläsning höll Marie Charlotte Olsen ”Hur förhåller sig personalen i förskolan till barns sexualitet”. Efter en kort paus tog Andreas Veel Westberg över och föreläste om Erasmus+, organisation och mänskliga rättigheter. Efter lunch föreläste Amal Aden (pseudonym) ”De nye Norge”. Amal använder inte sitt egentliga namn då hon har politiskt skydd, det vill säga polisskydd och hemlig identitet på grund av sin position och aktivism i samhället. Hennes föreläsning hande om det nya samhällsklimatet i Norge och mänskliga rättigheter samt hur dessa kan tillämpas i förskolan, hon lyfte även skillnader mellan kulturer och vad som kan hända när kulturer möts.

Vi tar med oss en hel del tillbaka och använder i vårt projekt, vi tar även med oss en stor del till vår enhet för vidare dialoger och samtal kring dessa ämnen.


 

Yesterday we had the opportunity to participate in a study day that preschool Gråtass Barnehage in Norway invited us to. The study day began with Christina, the preschool director at Gråtass Barnehage, who greets all welcome. The study day consisted of three lectures that brought up children’s sexuality, meetings and human rights – something that will be of great importance in our project.

 

 

 

Day 3 in Estonia

Vi startade dagen med projektmöte som hölls av projektets koordinatorer. Tillsammans med alla länder reflekterade vi kring gårdagens utbildning. Vi ville komplettera utbildningen från igår med att tillföra ett ytterligare perspektiv på period två som vi nu går in i. Vi ville vidga begreppet som handlar om kön och könsidentitet. Så ett frö och skapa en bild av att det finns fler kön än bara man och kvinna. Detta ämne skapade diskussioner i gruppen och tillsammans samtalade vi om att vi är på väldigt olika plan med olika förutsättningar och förförståelse kring ämnet kön, könsidentitet och könsuttryck.

För tre av länderna var de olika symbolerna för olika könsidentiteter helt nya. Vi samtalade mycket om alla börjar på sin egen nivå och tar små steg framåt. Arbetet kring period två är en process som ständigt pågår och som hela tiden utvecklas. I samtalen betonade alla vikten av att vi arbetar tillsammans och att vi är starka ihop. Vi lär oss av varandra och är ödmjuka inför allas olikheter och utmaningar i alla länder.

Vi sammanställde sedan kriteria två och färdigställde aktivtetsplanen inför kommande period. Därefter gick vi igenom vad vi sett på förskolan här i Tallinn. Alla länder fick delge deras reflektioner.

Efter lunchen fick vi en guidad tur i Childrens litterateur center där vi fick höra om huset och dess historia, vi fick även ta del av äldre barnböcker. Innan vi avslutade turen fick vi även en kort presentation av deras barnböcker utifrån diskrimineringsgrunderna. Estland har för närvarande enbart en bok som speglar ett samkönat par som har barn vilken också väckte stora debatt i landet när den publicerades.

Otroligt givande att lyssna på!

Dagen avslutades med en stadsvandring i Old Town där vi efter rundturen tackade för dessa dagar tillsammans.

—————————

We started the day with a project meeting held by the project coordinators. Along with all the countries we reflected on yesterday’s training. We wanted to complement the training from yesterday to bring one more perspective on the period of two that we are now entering. We wanted to broaden the concept of dealing with gender and gender identity. Plant a seed and talk about that there are more genders than just men and women. This topic created discussions in the group and together we talked about that we are on very different levels with different condition and preconceptions about the subject of gender, gender identity and gender expression.

After lunch we got a guided tour at the Childrens litterateur center, we heard about the house and its history. Before we finished the tour we got a short presentation of their children’s books based on discrimination grounds. Estonia currently has only one book that reflects a same-sex couple with children which also aroused great debate in the country when it was published 2015.

The day ended with a tour of Old Town where we after the tour thanked for these days together.