7 maj 2018

Project meeting for Let the children change the world. Under tre dagar är det vi i Sverige som är värdlandet och vi har besök av Estland, Polen, Norge och Italien under dessa dagar. Dagen startade med att vi hälsar alla välkomna tillbaka hit där allt startade. Förskolechef Naomi Jonas välkomnar alla delegater och presenterar Anna Brügge, verksamhetschef över alla förskolor och förskolechefer i staden.

United in diversity – påminner oss om europeiska unionens motto. Något vi bär med oss!

Sedan presenterar alla delegater sig vid namn och vilket land de representerar. Några var med för första gången. 

Redovisning av period fyra.

Polen börjar presentera sin period genom en film där de arbetat med både ålder och  funktionsvariation genom att anordna event med mor och farföräldrar till förskolan. I Polen har de en nationell dag som är för just mor- och farföräldrar. De har även testat hur det kan upplevas att ha olika funktionsvariationer med barnen.

Efter Polens presentation var det Norges tur. De presenterar sitt arbete under period fyra genom ett bildspel och berättande. Varje gång de startar en ny period på förskolan blir det som en tävling mellan avdelningarna vilka som arbetar mest med perioden och testar nya saker. De pratade om normer mellan ålder och vad man ger barnen för möjligheter under dagen baserade på barnens ålder. 

Även personalen fick testa kryckor för att skapa en förståelse. De lät barnen testa olika aktiviter tillsammans med sin vårdnadshavare – exempelvis bygga lego med fötterna. Vi har bara skrapat detta på ytan, vi kommer fortsätta arbeta med det djupare och långsiktigt, säger Norge. Barnen kommer fortsätta att förändra världen. 

Estland hade gjort ett bildspel med tillhörande presentation. Estland hade av en gammal skokartong skapat en ”sensary box” där barnen kunde känna vad det var för något i utan att titta. Barnen kunde även få leka med olika figurer med funktionsvariationer. Barnen använder teckenspråk. Barnen fick testa att åka skridskor och de hade även fått möjlighet att måla med tårna som de senare visade på föräldramötet. Estland har ännu inga ramper in till förskolan, men det är på gång. 

Italien presenterade deras arbete med period fyra med en film. Där visade de olika böcker, material och vad de gjort under dessa månader. 

Sverige hade liksom Italien gjort en film med material, böcker, leksaker med mera. Sverige lyfte även autism som en del i funktionsvariationer. 

Best practice – Sverige vinner efter en omröstning i vår facebookgrupp. En röst per person, får ej rösta på sitt egna land. Efter att Sveriges Paint with your toes vann gjordes en del förändringar som kommer att laddas upp i facebookgruppen.

Därefter hade vi diskussioner i gruppen om hur vi ska göra med metodguiden och val av flera undervisningar. Vi valde och röstade för fyra undervisningar som ska adderas till metodguiden. Italien, Polen och Estland ska alla ha undervisningar som ska läggas till. På så vis har varje land minst en undervisning som ska med. Ändringarna på dessa görs under tisdagens projektmöte.

Johanna går igenom vår gåva till länderna som bland annat var en varsin bricka och vad den står för. Sedan presenterar hon eftermiddagens besök på biblioteket samt aktiviteten på Prison island. Alla delegater är uppdelade i fem lag. Alla länder är blandade. 

Gemensam promenad till Isak & Berg där vi åt lunch i solen.

Besök på vårt nya stadsbibliotek. Bibliotekarierna Gunilla och Anna hälsar oss välkomna. Många såg sig omkring och var nyfikna. Gavs information om byggnaden samt visning av böcker utifrån diskrimineringsgrunderna, mänskliga rättigheter och allas lika värde. Vi fick se nya delen av biblioteket för barnen, äpplerummet för alla barn med funktionsvariationer. Vi fick sedan gå in i berättarrummet där bibliotekarierna gick igenom böcker med fokus på funktionsvariationer och boken Tova -va va om hörselnedsättning. De visade även böcker som handlade om eller lyfte områden som demens, transexuella barn, autism, allergier, allt på ett icke problematiserande sätt.

Vi rundade av dagen med ett besök på Prison Island där vi delade in oss i lag där fokus låg på samarbetet i laget. Ett otroligt roligt besök som uppskattades av alla!

Kvällen avslutades med en härlig middag!

__________________________________________________________

Monday, 7 May 2018

Welcome! We all welcome you back where everything started. Head of preschool Naomi Jonas welcomes all delegates and presents Anna Brügge, chief executive officer of all preschools and preschool leaders in the city.

United in diversity – reminds us of the European Union motto. Something we will carry with us!

Then all delegates present themselves by name and the country they represent. Some were with for the first time.

Presentation of period four.

Poland begins to present its period through a film where they worked with age and functional variations by arranging events with grandparents at their preschool. In Poland they have a national day for grandparents. They have also tested how it may be experienced to have different functional variations with the children.

After Poland’s presentation it was Norway’s turn. They presented their work during period four through a slide show and storytelling. Each time they started up a new period at preschool, it was like a contest between the departments who work the most with the period and test new things. They talked about norms between age and what it is that gives children opportunities during the day based on the age of the children.

Even the staff had to test the crutches to create an understanding. They let the children try different activities together with their guardians – for example, build lego with their feet. We have only scratched this on the surface, we will continue to work deeper and longer term, says Norway. The children will continue to change the world.

Estonia made a presentation. Estonia had made a ”sensary box” of an old shoe box where the children could feel different objects, what it was, without looking. The children could also play with different characters with functional variations. The children use sign language. The kids were allowed to try to skate and they had also had the opportunity to paint with the toes that they later showed at a parents’ meeting. Estonia has not yet installed ramps in the preschool, but it is under way.

Italy presented their work with period four with a film. There they showed different books, materials and what they did during these months.

Sweden, like Italy, had made a film of material, books, toys and more. Sweden also raised autism as part of functional variations.

Best practice – Sweden wins after a vote in our facebook group. One voice per person, you could not vote on your own country. After Sweden’s Paint with your toes won, some changes were made that will be uploaded in the facebook group.

Then we had discussions in the group about how to do with the method guide and the choice of several teachings.

We chose and voted for four lessons to be added to the method guide. Italy, Poland and Estonia all have lessons to be added. In this way, each country has at least one teaching in the method guide. The changes to these are made during Tuesday’s project meeting.

Johanna goes through our gift to the countries, which included a separate tray and what it stands for. Then she presented the afternoon’s visit to the city library and the activity at Prison island. All delegates are divided into five teams. All countries are mixed.

Together we walked to Isak & Berg where we had lunch in the sun.

Visit our new city library. The libraries Gunilla and Anna welcome us. Many looked around and were curious. Given information about the building as well as viewing books based on the grounds of discrimination, human rights and equal value of everyone. We saw the new section of the library for the children, the apple room for all children with functional variations. We then got into the story room where the libraries went through books focusing on functional variations. They also showed books that were about or raised areas like dementia, transsexual children, autism, allergies, all in a non-problematising way.

After a short break in the sun we all walked together to Prison Island. 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s