Final evening

Avslutningskvällen

Som ett avslut för projektet och för all tid, allt arbete och engagemang, firade vi projektet med en avslutningsmiddag ombord på M/S Trubaduren. Samtidigt som vi åt gott, skaldjur och fisk bland annat, så utvärderade vi projektets tre år. Det var en otroligt fin kväll i Göteborgs skärgård med vacker solnedgång. Mycket skratt och god stämning, alla delegater är mycket nöjd med projektet i sin helhet!

_____________________
The final night

As an end to the project and for all the time, all work and dedication, we celebrated the project with a closing dinner on board M / S Trubaduren. While we ate good seafood and fish, we evaluated the three years of the project. It was an incredibly nice evening in Gothenburg’s archipelago with beautiful sunset. Much laughter and good atmosphere, all delegates are very pleased with the project as a whole!

AA57D707-81EC-4B4D-BEB6-A60DC3FEB1AE

9 maj 2018

Dag nummer 3 & därmed vår sista dag med projektet startade med att vår förskolechefen Naomi Jonas pratar om att det är Europadagen och tackar för bra jobb under projektet.

Vi delar upp oss i grupper med delegaterna från de olika länderna för att utvärdera hela projektet. Varje land har gjort en utvärdering och vi delar med oss av dem till varandra.

Hanna och Rebecca pratar om metodguiden som skrivs som en sammanfattning av hela projektet. Det är den här som hela arbetet lett fram till, produkten av de här tre åren. De förklarar hur metodguiden är upplagd och vad som kommer finnas med.

Estland sätter ihop alla resultat från enkäterna och sammanställer dem på ett ställe. De gör en pdf som Italien lägger upp på hemsidan. Hela resultatet från enkäterna kommer inte stå med i metodguiden, den kommer istället finnas på hemsidan och i ett separat häfte. Det kommer däremot vara en sammanfattning av enkäterna i metodguiden. Varje land gör en sammanfattning av förändringar i pedagogiska miljöer från varje period, lägger i ett Worddokument (med bilder) och skickar till koordinatorerna.

Vi pratar om de 8 undervisningarna som ska med. De ska laddas upp på Facebook i ett worddokument och sätts sedan in i metodguiden.

Vi går ut och tar ett gruppfoto framför ländernas flaggor.

Vi går igenom de olika deadlines som kommer framöver, när de sista sakerna ska vara inne så att allt kan skickas in till Erasmus+.

Hanna och Rebecca avslutar sista projektmötet med att visa en film med bilder och klipp från hela perioden innan vi säger hej då till varandra.

 

_________

Head of preschool Naomi Jonas talks about it being Europe Day and thanks everyone for the good work during the project and during this project meeting.

We divide ourselves into groups with members from the different countries to evaluate the entire project. Each country has made an evaluation and we share them with each other.

Hanna and Rebecca talks about the method guide written as a summary of the entire project. This is what that the whole project led to, the product of these three years. They explain how the method guide is posted and what will be included.

Estonia puts togehter the results from all surveys and gathers them in one place. They make a pdf that Italy puts on the website. The entire result of the questionnaires will not be included in the method guide, but instead you will be able to look at the website and in a separate booklet. On the other hand, it will be a summary of the questionnaires in the method guide. Each country summarizes changes in educational environments from each period in a Word document (with images) and sends to Hanna and Rebecca.

We are talking about the 8 lessons that will be included in the method guide. They will be uploaded to Facebook in a word document and then inserted into the method guide.

We go out and take a group photo in front of the countries’ flags.

We go through all the different deadlines that shows when the last things are going to be done so that everything can be submitted to Erasmus +.

Hanna and Rebecca finish the last project meeting with showing a movie of pictures and clips from the whole project before we say good bye to each other.

8 maj 2018

 

Dag 2 började med att vi tittade på förbättringar på de undervisningar som ska vara med i metodguiden. Igår beslutade vi oss för att vi ska ha med två undervisningar från varje period, vi ser på förbättringar för de fyra undervisningar som tillkommit. Varje land gör anteckningar  om förbättringar för sin undervisning. Från första perioden var det Italiens ”Mandala”, andra perioden var det Polen ”Job riddles” och tredje perioden Estland ”Various types of families”. För period fyra ändrade vi i Estlands undervisning ”People with disabilities”.

Efter fikat var det dags för Norge att berätta om vår dissemination plan (det vill säga spridningsaktiviteter under projektets gång) Nådde vi målen som vi satt upp för projektet? Vi tittar på målen och utvärderingen och får sedan en summering av spridningsplanen i form av både genomgång och en bok av Norge.

Italien berättade om vikten av vår internationella hemsida. Där kommer alla dokument från projektet finnas och den kommer att leva kvar som ett minne av projektet. I webbsidan kommer även utvärderingarna från varje period finns med samt även våra enkäter och svar.

Estland visar hur svaren på the questionarie (vår enkät som både medarbetare och vårdnadshavare svarat på) har varit genom åren i projektet. Länderna behöver nu själva gå in och se att siffrorna stämmer och fylla i om något saknas eller inte stämmer. Vi avslutade med att utvärdera period 4, ålder och funktionsvariationer.

_______________

We started the day by looking at improvements to the lessons that should be included in the method guide. Yesterday we decided that we will have two lessons from each period, today we’ve been looking at improvements for the four lessons that have been added. Each country takes notes of improvements for their lessons. From the first period it was Italy’s ”Mandala”, the second period was Poland ”Job Riddles” and the third period Estonia ”Various types of families”. For period four, we changed Estonian education ”People with Disabilities”.

After fika it was time for Norway to tell USA about the dissemination plan. Did we reached the goals we set up for the project? We look at the goals and the evaluation and then get the summary of dissemination plan in the form of both a review and a book from Norway.

Italy told us about the importance of our international website. There, all the documents from the project will be uploded and it will be kept as a memory of the project.

Estonia shows how the answers to the questionary have been through the years in the project. The countries now need to go in and see that the numbers are correct and fill in if something is missing or inkorrekt.
We ended up with an evaluating about period 4, age and function variations.

 

7 maj 2018

Project meeting for Let the children change the world. Under tre dagar är det vi i Sverige som är värdlandet och vi har besök av Estland, Polen, Norge och Italien under dessa dagar. Dagen startade med att vi hälsar alla välkomna tillbaka hit där allt startade. Förskolechef Naomi Jonas välkomnar alla delegater och presenterar Anna Brügge, verksamhetschef över alla förskolor och förskolechefer i staden.

United in diversity – påminner oss om europeiska unionens motto. Något vi bär med oss!

Sedan presenterar alla delegater sig vid namn och vilket land de representerar. Några var med för första gången. 

Redovisning av period fyra.

Polen börjar presentera sin period genom en film där de arbetat med både ålder och  funktionsvariation genom att anordna event med mor och farföräldrar till förskolan. I Polen har de en nationell dag som är för just mor- och farföräldrar. De har även testat hur det kan upplevas att ha olika funktionsvariationer med barnen.

Efter Polens presentation var det Norges tur. De presenterar sitt arbete under period fyra genom ett bildspel och berättande. Varje gång de startar en ny period på förskolan blir det som en tävling mellan avdelningarna vilka som arbetar mest med perioden och testar nya saker. De pratade om normer mellan ålder och vad man ger barnen för möjligheter under dagen baserade på barnens ålder. 

Även personalen fick testa kryckor för att skapa en förståelse. De lät barnen testa olika aktiviter tillsammans med sin vårdnadshavare – exempelvis bygga lego med fötterna. Vi har bara skrapat detta på ytan, vi kommer fortsätta arbeta med det djupare och långsiktigt, säger Norge. Barnen kommer fortsätta att förändra världen. 

Estland hade gjort ett bildspel med tillhörande presentation. Estland hade av en gammal skokartong skapat en ”sensary box” där barnen kunde känna vad det var för något i utan att titta. Barnen kunde även få leka med olika figurer med funktionsvariationer. Barnen använder teckenspråk. Barnen fick testa att åka skridskor och de hade även fått möjlighet att måla med tårna som de senare visade på föräldramötet. Estland har ännu inga ramper in till förskolan, men det är på gång. 

Italien presenterade deras arbete med period fyra med en film. Där visade de olika böcker, material och vad de gjort under dessa månader. 

Sverige hade liksom Italien gjort en film med material, böcker, leksaker med mera. Sverige lyfte även autism som en del i funktionsvariationer. 

Best practice – Sverige vinner efter en omröstning i vår facebookgrupp. En röst per person, får ej rösta på sitt egna land. Efter att Sveriges Paint with your toes vann gjordes en del förändringar som kommer att laddas upp i facebookgruppen.

Därefter hade vi diskussioner i gruppen om hur vi ska göra med metodguiden och val av flera undervisningar. Vi valde och röstade för fyra undervisningar som ska adderas till metodguiden. Italien, Polen och Estland ska alla ha undervisningar som ska läggas till. På så vis har varje land minst en undervisning som ska med. Ändringarna på dessa görs under tisdagens projektmöte.

Johanna går igenom vår gåva till länderna som bland annat var en varsin bricka och vad den står för. Sedan presenterar hon eftermiddagens besök på biblioteket samt aktiviteten på Prison island. Alla delegater är uppdelade i fem lag. Alla länder är blandade. 

Gemensam promenad till Isak & Berg där vi åt lunch i solen.

Besök på vårt nya stadsbibliotek. Bibliotekarierna Gunilla och Anna hälsar oss välkomna. Många såg sig omkring och var nyfikna. Gavs information om byggnaden samt visning av böcker utifrån diskrimineringsgrunderna, mänskliga rättigheter och allas lika värde. Vi fick se nya delen av biblioteket för barnen, äpplerummet för alla barn med funktionsvariationer. Vi fick sedan gå in i berättarrummet där bibliotekarierna gick igenom böcker med fokus på funktionsvariationer och boken Tova -va va om hörselnedsättning. De visade även böcker som handlade om eller lyfte områden som demens, transexuella barn, autism, allergier, allt på ett icke problematiserande sätt.

Vi rundade av dagen med ett besök på Prison Island där vi delade in oss i lag där fokus låg på samarbetet i laget. Ett otroligt roligt besök som uppskattades av alla!

Kvällen avslutades med en härlig middag!

__________________________________________________________

Monday, 7 May 2018

Welcome! We all welcome you back where everything started. Head of preschool Naomi Jonas welcomes all delegates and presents Anna Brügge, chief executive officer of all preschools and preschool leaders in the city.

United in diversity – reminds us of the European Union motto. Something we will carry with us!

Then all delegates present themselves by name and the country they represent. Some were with for the first time.

Presentation of period four.

Poland begins to present its period through a film where they worked with age and functional variations by arranging events with grandparents at their preschool. In Poland they have a national day for grandparents. They have also tested how it may be experienced to have different functional variations with the children.

After Poland’s presentation it was Norway’s turn. They presented their work during period four through a slide show and storytelling. Each time they started up a new period at preschool, it was like a contest between the departments who work the most with the period and test new things. They talked about norms between age and what it is that gives children opportunities during the day based on the age of the children.

Even the staff had to test the crutches to create an understanding. They let the children try different activities together with their guardians – for example, build lego with their feet. We have only scratched this on the surface, we will continue to work deeper and longer term, says Norway. The children will continue to change the world.

Estonia made a presentation. Estonia had made a ”sensary box” of an old shoe box where the children could feel different objects, what it was, without looking. The children could also play with different characters with functional variations. The children use sign language. The kids were allowed to try to skate and they had also had the opportunity to paint with the toes that they later showed at a parents’ meeting. Estonia has not yet installed ramps in the preschool, but it is under way.

Italy presented their work with period four with a film. There they showed different books, materials and what they did during these months.

Sweden, like Italy, had made a film of material, books, toys and more. Sweden also raised autism as part of functional variations.

Best practice – Sweden wins after a vote in our facebook group. One voice per person, you could not vote on your own country. After Sweden’s Paint with your toes won, some changes were made that will be uploaded in the facebook group.

Then we had discussions in the group about how to do with the method guide and the choice of several teachings.

We chose and voted for four lessons to be added to the method guide. Italy, Poland and Estonia all have lessons to be added. In this way, each country has at least one teaching in the method guide. The changes to these are made during Tuesday’s project meeting.

Johanna goes through our gift to the countries, which included a separate tray and what it stands for. Then she presented the afternoon’s visit to the city library and the activity at Prison island. All delegates are divided into five teams. All countries are mixed.

Together we walked to Isak & Berg where we had lunch in the sun.

Visit our new city library. The libraries Gunilla and Anna welcome us. Many looked around and were curious. Given information about the building as well as viewing books based on the grounds of discrimination, human rights and equal value of everyone. We saw the new section of the library for the children, the apple room for all children with functional variations. We then got into the story room where the libraries went through books focusing on functional variations. They also showed books that were about or raised areas like dementia, transsexual children, autism, allergies, all in a non-problematising way.

After a short break in the sun we all walked together to Prison Island.