Spridning

Vi arbetar vidare med period 4, ålder och funktionsvariation. Samtidigt hittar vi forum för att sprida projektet. Vi har fått förfrågningar från olika evenemang om att sprida projektet vidare, bland annat på en mässa i Amsterdam och även lokalt i Mölndal. Vi tycker att det är otroligt roligt att få vara med och sprida projektet.

Vi har även skickat den sista enkäten till alla vårdnadshavare och medarbetare på vår enhet. Enkäterna kommer att sammanställas inom kort och sedan bli en del av metodguiden. Det kommer att bli spännande att få ta del av resultaten och se om några förändringar har skett, både på vår enhet men även de andra ländernas resultat.

______________________

We have continue with period 4, age and functional variation. At the same time, we have found forums for spreading the project. We have received requests from various events to spread the project, including a fair in Amsterdam and also locally in Mölndal. We find it incredibly fun to get involved and spread the project.

We have also sent out the last questionnaire to all caretakers and employees on our preschool. The surveys will be compiled shortly and then become part of the method guide. It will be exciting to read the results and see if any changes have occurred, both in our preschool  but also the results of the other countries.