Day 3 – Workshop and project meeting

Vi började dagen med en föreläsning av Karolina Kalisz, som är utbildad lärare i Polen och England med praktisk erfarenhet i de olika utbildningssystemen.
Föreläsningen hade som tema: ”Att främja mångfald och jämlikhet i EYFS-praktiken genom att öka medvetenheten om ålders- och funktionsdiskriminering”

Vi fick diskutera frågor kring: Missuppfattningar om äldre & ungdomar.

Vi fick även göra praktiska övningar för att bygga empati. Exempelvis, hur det känns att knyta ett skosnöre med skidvantar?

Vi fick även se en film från Pbs-newshour om en program om ”Daglig interaktion med yngre barn håller äldre människor friskare”

http://www.pbs.org/newshour/extra/daily_videos/daily-interaction-with-young-children-keeps-nursing-home-residents-young/

Del 2 – ”Diskriminering på grund av funktionshinder

Karolina pratade om flera missuppfattningar om personer med funktionshinder och vad kan det beror på.

Hen även tog upp frågor som: Varför är funktionshindrade diskriminerade? samt olika
former av diskriminering av funktionshindrade – på arbetsplats, skolan, publik platser, media, sjukvård.

Vi fick även ta del av en film som gav en bild hur det kan se ut. Därefter vi fick reflektera över att anpassa omgivningen och inte personen.

Video –

Winnie the witch

Karolina menade att vi måste tänka på vårt språkbruk, exempelvis hur nämner vi en person med funktionsvariationer. En person är exempelvis inte autistisk utan det är en person som har autism.

Vi fick även här göra en del praktiska lärorika övningar och reflektera över dessa efteråt –

Hur känns det att ha autism?

Hur känns det att inte kunna se bra eller prata?

 

Föreläsning 2 – Agnieszka Pasnikowska som är specialpedagog.

Hen beskrev former av terapi som används i olika dysfunktioner – sensorisk terapi, sensorisk konst, bilateral terapi, audiologisk träning, talterapi.

Agnieszka berättade om de olika program av utbildning i Polen för person med funktionsvariationer. Hen sa att hen väljer använda ord som ”normal” och inte ”exceptionell”.

Det finns olika utbildningsprogram i Polen: interaktion och special program.

Det finns även flera olika terapi som exempelvis, psicologi, pedagogi och logoterapi.

Vi fick även här praktiska övningar som ett avslutande moment.

Efter lunchen hade vi projektmöte där vi reflekterade över dagens workshop och vad vi tar med oss tillbaka från denna till våra förskolor. Alla länder gav tips på inkluderande aktiviteter för hela grupper och vi samtalade vidare om att inte särskilja dessa barn med olika funktionsvariationer från resten av gruppen.

Vi gick sedan igenom Criteria 4 och avslutade med att planera och sammanställa activity plan inför nästa period. Tillsammans gick vi även igenom metodgudien och hur vi alla tänker oss att den ska se ut och vad som ska finnas med i den.

Dagen avslutas med en middag på skolan tillsammans med all personal! En väldigt härlig avslutande kväll på den här utbildningsdagen. Imorgon lämnar vi Stanin för att uppleva Warszawa.

 

__________________________________________

Day 3

We started the day with a lecture by Karolina Kalisz, a educated teacher in Poland and England with practical experience in the various education systems.
The lecture had as its theme: ”Promoting diversity and equality in EYFS practice by raising awareness of age and disability discrimination”

We were discussing questions about: Misconceptions about older people and young people.

We also had to do practical exercises to build empathy.

We also got to see a movie from Pbs newshour about a program on ”Daily Interaction with Young Children Keeping Elderly People Healthier”

http://www.pbs.org/newshour/extra/daily_videos/daily-interaction-with-young-children-keeps-nursing-home-residents-young/

Part 2 – ”Discrimination due to disability

Karolina spoke of multiple misconceptions about people with disabilities and what may be the case.

She also raised questions like: Why are disabled people discriminated? as well as different forms of discrimination against people with disabilities – at workplace, school, public places, media, healthcare.

We also got to watch a movie that gave an image of what it might look like. Then we had to reflect on adapting the environment and not the person.

Video –

Winnie the witch

Karolina meant that we had to think about our language use, for example, how do we mention a person with functional variations. For example, a person is not autistic but it is a person who has autism.

We also got some practical instructive exercises and reflect on these afterwards –

How does it feel having autism?

How does it feel to be unable to see or talk?

Lecture 2 – Agnieszka Pasnikowska, specialist lecturer.

Ze described forms of therapy used in various dysfunctions – sensory therapy, sensory art, bilateral therapy, audiological training, speech therapy.

Agnieszka told about the different programs of education in Poland for person with functional variations. They said that they chose to use words like ”normal” and not ”exceptional”.

There are different education programs in Poland: interaction and special programs.

There are also several different therapies such as psychology, pedagogy and logotherapy.

We also got practical exercises here as a closing moment.

After lunch we had a project meeting where we reflected on today’s workshop and what we bring back from this to our preschools. All countries gave tips on inclusive activities for entire groups and we continued to talk about not distinguishing these children with different functional variations from the rest of the group.

We then went through Criteria 4 and ended up planning and compiling activity plans for the next period. Together we also went through the methodology and how we all think that it should look and what should be included in it.

The day ends with a dinner at the school together with all staff! A very lovely ending evening on this training day. Tomorrow we will leave Stanin to experience Warsaw.

 


 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s