Last project day – Poland

Dag 4

Tidigt på onsdag morgon lämnade vi Stanin och åkte till Warszawa för att besöka invisible exhibition. Detta är en utställning där man får en ökad förståelse för blindas situation. Vi blev guidade genom olika miljöer helt i mörker.
Turen avslutades med att alla fick fundera över vad utställningen gett oss?
”Det var läskigt” ”Jag var rädd” ”Det var obehagligt” ”Jag fick en större förståelse” var några av de kommenterar som dök upp under reflektionen som vi hade tillsammans efter turen.

På utställningen visades också hjälpmedel som underlättar synskadades vardag. Vi kände att besöket gav oss en större insikt och förståelse för kommande ämne som är ålder och funktionsvariation.

Efter upplevelsen åkte vi till gamla stan och fick en rundtur. Sedan ägnade vi eftermiddagen åt att planera inför arbetet med period 4 samt mötet som kommer att ske i Mölndal i maj 2018.

Vi bjuder på lite bilder från den fantastiska middagen från tisdagen där vi, tillsammans med hela förskolan och skolan från Polen, åt middag tillsammans. De hade anordnat en fantastik fest med buffé, rundtur och dans på skolan. Otroliga tal och en oförglömlig upplevelse för alla oss. Vilken gästfrihet och glädje!

Day 4
Wednesday morning we left Stanin and went to Warsaw to visit an exhibition called Invisible exhibition. This is an exhibition where you get an increased understanding of the situation for people who are blind. We were guided through different environments in the dark. In the end of the trip everyone were asked what the exhibition gave them.
The exhibition also includes a visible part with objects which help blind people in everyday life. We felt that the visit gave us a greater insight and understanding of future topics, age and function variation.

After the experience we went to the old town for a tour. There we spent the afternoon planning for the work of period 4 and the meeting that will come in Mölndal in May 2018.

 

Day 3 – Workshop and project meeting

Vi började dagen med en föreläsning av Karolina Kalisz, som är utbildad lärare i Polen och England med praktisk erfarenhet i de olika utbildningssystemen.
Föreläsningen hade som tema: ”Att främja mångfald och jämlikhet i EYFS-praktiken genom att öka medvetenheten om ålders- och funktionsdiskriminering”

Vi fick diskutera frågor kring: Missuppfattningar om äldre & ungdomar.

Vi fick även göra praktiska övningar för att bygga empati. Exempelvis, hur det känns att knyta ett skosnöre med skidvantar?

Vi fick även se en film från Pbs-newshour om en program om ”Daglig interaktion med yngre barn håller äldre människor friskare”

http://www.pbs.org/newshour/extra/daily_videos/daily-interaction-with-young-children-keeps-nursing-home-residents-young/

Del 2 – ”Diskriminering på grund av funktionshinder

Karolina pratade om flera missuppfattningar om personer med funktionshinder och vad kan det beror på.

Hen även tog upp frågor som: Varför är funktionshindrade diskriminerade? samt olika
former av diskriminering av funktionshindrade – på arbetsplats, skolan, publik platser, media, sjukvård.

Vi fick även ta del av en film som gav en bild hur det kan se ut. Därefter vi fick reflektera över att anpassa omgivningen och inte personen.

Video –

Winnie the witch

Karolina menade att vi måste tänka på vårt språkbruk, exempelvis hur nämner vi en person med funktionsvariationer. En person är exempelvis inte autistisk utan det är en person som har autism.

Vi fick även här göra en del praktiska lärorika övningar och reflektera över dessa efteråt –

Hur känns det att ha autism?

Hur känns det att inte kunna se bra eller prata?

 

Föreläsning 2 – Agnieszka Pasnikowska som är specialpedagog.

Hen beskrev former av terapi som används i olika dysfunktioner – sensorisk terapi, sensorisk konst, bilateral terapi, audiologisk träning, talterapi.

Agnieszka berättade om de olika program av utbildning i Polen för person med funktionsvariationer. Hen sa att hen väljer använda ord som ”normal” och inte ”exceptionell”.

Det finns olika utbildningsprogram i Polen: interaktion och special program.

Det finns även flera olika terapi som exempelvis, psicologi, pedagogi och logoterapi.

Vi fick även här praktiska övningar som ett avslutande moment.

Efter lunchen hade vi projektmöte där vi reflekterade över dagens workshop och vad vi tar med oss tillbaka från denna till våra förskolor. Alla länder gav tips på inkluderande aktiviteter för hela grupper och vi samtalade vidare om att inte särskilja dessa barn med olika funktionsvariationer från resten av gruppen.

Vi gick sedan igenom Criteria 4 och avslutade med att planera och sammanställa activity plan inför nästa period. Tillsammans gick vi även igenom metodgudien och hur vi alla tänker oss att den ska se ut och vad som ska finnas med i den.

Dagen avslutas med en middag på skolan tillsammans med all personal! En väldigt härlig avslutande kväll på den här utbildningsdagen. Imorgon lämnar vi Stanin för att uppleva Warszawa.

 

__________________________________________

Day 3

We started the day with a lecture by Karolina Kalisz, a educated teacher in Poland and England with practical experience in the various education systems.
The lecture had as its theme: ”Promoting diversity and equality in EYFS practice by raising awareness of age and disability discrimination”

We were discussing questions about: Misconceptions about older people and young people.

We also had to do practical exercises to build empathy.

We also got to see a movie from Pbs newshour about a program on ”Daily Interaction with Young Children Keeping Elderly People Healthier”

http://www.pbs.org/newshour/extra/daily_videos/daily-interaction-with-young-children-keeps-nursing-home-residents-young/

Part 2 – ”Discrimination due to disability

Karolina spoke of multiple misconceptions about people with disabilities and what may be the case.

She also raised questions like: Why are disabled people discriminated? as well as different forms of discrimination against people with disabilities – at workplace, school, public places, media, healthcare.

We also got to watch a movie that gave an image of what it might look like. Then we had to reflect on adapting the environment and not the person.

Video –

Winnie the witch

Karolina meant that we had to think about our language use, for example, how do we mention a person with functional variations. For example, a person is not autistic but it is a person who has autism.

We also got some practical instructive exercises and reflect on these afterwards –

How does it feel having autism?

How does it feel to be unable to see or talk?

Lecture 2 – Agnieszka Pasnikowska, specialist lecturer.

Ze described forms of therapy used in various dysfunctions – sensory therapy, sensory art, bilateral therapy, audiological training, speech therapy.

Agnieszka told about the different programs of education in Poland for person with functional variations. They said that they chose to use words like ”normal” and not ”exceptional”.

There are different education programs in Poland: interaction and special programs.

There are also several different therapies such as psychology, pedagogy and logotherapy.

We also got practical exercises here as a closing moment.

After lunch we had a project meeting where we reflected on today’s workshop and what we bring back from this to our preschools. All countries gave tips on inclusive activities for entire groups and we continued to talk about not distinguishing these children with different functional variations from the rest of the group.

We then went through Criteria 4 and ended up planning and compiling activity plans for the next period. Together we also went through the methodology and how we all think that it should look and what should be included in it.

The day ends with a dinner at the school together with all staff! A very lovely ending evening on this training day. Tomorrow we will leave Stanin to experience Warsaw.

 


 

Dag 2/Day 2 in Poland

Dagen började med ett besök på förskolan i Stanin. Det var en ny förskola med barn mellan 20 veckor och tre år. Det är ovanligt med förskolor för barn under tre år på landet, så det här är det enda i området.

Sedan var det dags för ett besök hos borgmästaren för en presentation av staden.

Därefter åkte vi till skolan där vi var inbjudna till en välkomstceremoni, barnen uppträdde med traditionella polska sånger och danser.
Före lunchen hade vi projektmöte, alla länder presenterade vad de har gjort under period tre. Det blev mycket tydligt att alla länder upplever projektet mer positivt nu än i början. Ämnet är viktigt och det finns mycket att lära och förändra. Några länder säger att de var mycket rädda för projektet i början men nu känner de sig säkrare i vad som förväntas av dem och de tar steg för steg.
Det är fantastiskt att se de framsteg som har skett i alla länder.

I slutet av projektmötet röstade alla länder på den bästa undervisningen och vinnaren var Norge och deras undervisning kring familjekonstellationer.

Efter lunch åkte vi till biblioteket i Stanin för att fira Teachers day. Det här är en stor, gammal och viktig tradition här i Polen. Borgmästaren pratade för lärare, rektorer och oss om hur viktiga lärare är.

Day 2- Monday

The day started with a visit to the nursery in Stanin. It was a new nursery with children between 20 weeks and 3 years. It is unusual with nursery in the countryside so this is the only one in the area.

Then it was time for a visit to the mayor for a presentation of the city.

After that we went to school where we were invited to a welcome ceremony, where the children performed with traditional Polish songs and dances.
Before lunch we had a project meeting where all of the countries held a presentation. All countries presented what they had done during period 3. It became very clear that all countries experience the project more positively now than in the beginning. The subject is so important and there is much to learn and change. Some countries say that they were very afraid of the project at the beginning but now they feel more secure in what is expected of them and they take step by step.
It was great to see the progress which has taken place in all countries.

At the end of the project meeting all countries voted on the best practice and the winner was Norway and their practice Family constellations.

After lunch we went to the library in Stanin to celebrate teachers day. This is a big, old and important tradition here in Poland. The mayor spoke for teachers, principals and us how important the teachers are.

 

Day 1 – Sunday

Dag 1

Resan började från Landvetter där vi flög mot Warszawa. Vi mellanlandade i Amsterdam där vi njöt av solen en stund innan vi reste vidare. På flyget passade vi på att gå igenom förberedelserna inför morgondagen. Väl i Warszawa träffade vi alla delegater och tillsammans åkte vi buss mot hotellet Miòd Lawenda. Från hotellet tar det cirka en halvtimme till byn, Stanin, som vi ska få besöka imorgon. När vi kom fram till hotellet fick vi middag som vi åt tillsammans med de andra länderna. Väldigt härligt och kul att se alla igen! Imorgon kommer vi att få besöka förskolan och sätta igång första projektmötet där vi får se vad den här perioden har gett för resultat hos oss alla.

____________________________________________

Day 1

The trip started from Landvetter where we flew to Warsaw. We landed in Amsterdam where we enjoyed the sun for a while before moving on. During the flight, we were preparing for tomorrows presentation. Once in Warsaw we met all delegates and together we went to the hotel Miòd Lawenda. From the hotel it takes about half an hour to get to the village, Stanin, which we will visit tomorrow. When we arrived at the hotel we had dinner that we ate together with the other countries. Very lovely and fun to see everyone again! Tomorrow we will visit the preschool and start the first project meeting where we will see what this period has given to all of us.

Summering av Period 3

Sedan maj har vi implementerat och arbetat med period 3 – HBTQ & sexualitet. Vi i Sverige har upplevt att vi har haft en god förståelse och stor kunskap inom området sedan tidigare i och med vår HBTQ- certifiering. Vi har haft reflektioner kring vad vi kan utveckla i denna period då vi ständigt strävar efter att bli bättre. I samband med detta har vi lagt extra stort fokus kring barns integritet under den här perioden, ett ämne vid tidigare endast nuddat vid men som vi nu har fördjupat oss i ordentligt. Vi har satt vår förskola på förskolekartan och har tagit fram tydliga dokument kring barns intergritet och rätten till sin egen kropp. När vi tog fram undervisningar att presentera för de övriga länderna valde vi både en undervising som lägger fokus på olika familjekonstellationer, men även en integritetsövning genom dans fanns med.

Ännu återstår det att se vilken undervising som vinner en plats i metodguiden denna gång! Resan till Polen är igång med planering inför våra möten och de olika ansvarsområdena till vår sista period, period 4 – ålder och funktionshinder.

Under nästa vecka kommer ni få ta del av vår resa till Polen under dagarna som vi befinner oss där.

_________________________________________________

Since May, we have implemented and worked with Period 3 – LGBT and sexuality. We, the swedish delegation, have had a good knowledge in the field earlier with our LGBT certification.

In our preschool we have had reflections on what we can develop in this period as we continually strive to get better. In connection with this, we have placed extra focus on the integrity of children during this period, a subject that we have just went throw earlier, but which we have thoroughly immersed ourselves in now. We have put our preschool on a preschool map connected to children’s integrity and have developed clear documents about children’s intergritet and the right to their own body. This map is for society to see that we have this policy in our preschool. When we worked on the activitys that we have presented to the other countries, we chose both an education that focuses on different family constellations, but also an integrity exercise through dance was included.

It remains to be seen which activity will win a place in the method guide this time! The trip to Poland is coming up with planning for our meetings and the various areas of responsibility for all the countries for our last period, period 4 – age and disability.

During the next week, you will be able to share our trip to Poland during the days we are there.

CB665384-0B29-467F-958C-70201056E3A1