Day 3 in Norway

Dag 3

Vi började den sista dagen med en föreläsning med Marie Charlotte Olsen som skrev sin uppsatts om ”Hur de anställda på förskolan förhåller sig till barn och sexualitet?” Sammanfattningsvis menade Charlotte att det är viktigt att inte tabubelägga barns sexuella lekar eller frågor. Känner barn att något ämne är känsligt blir det svårare för dem att prata och fråga kring just detta. Det är viktigt att vi blir medvetna om barnens sexualitet och dess utryck, att bejaka den är viktigt för att förhindra att barn senare blir utsatta för övergrepp.  Efteråt reflekterade vi hur vi känner kring ämnet samt hur kan vi arbeta med det på förskolan. Mycket går hand i hand med vårt arbete kring barns integritet.

Därefter hade vi en återkoppling till måndagens utbildning. Samtliga uttryckte att det var en givande föreläsning som berörde. Alla grupper gav även feedback om besöket på förskolorna. Det som kom upp var kring personalens förhållningssätt vilket upplevdes som lugnt och tillåtande. Alla grupper hade sin egen dokumentation kring Erasmus + projektet vilket vi skulle vilja ta med till Sverige.

Efter lunch visade koordinatorerna en bild av regnbågsflaggan och alla länder fick ge sin syn på vad den står för:

-Hbtq personers rättigheter

– Olika och lika bra

-Mänskliga rättigheter

Vi pratade även om EU:s motto ”Unity in diversity”. Något som står för allas lika värde och eftersom vi arbetar i ett Europaprojekt är det av värde att lyfta det.
Vi gick sedan igenom Critera 3. Vi lyfte även frågan om att lägga till ”digitala verktyg” som ett kriterie. Alla tyckte det var en bra idé.
Avslutningsvis arbetade vi med att slutföra activity plan inför kommande period.

————————————–

Day 3

We started the last day with a lecture by Marie Charlotte Olsen who wrote her thesis about ”How the employees in the kindergarden relate to children and sexuality?”. To summarize what Charlotte said: – It is important not taboo childrens sexual play or questions. If a child feels that any subject is controversial, it becomes harder for them to talk and ask about that. It is important that we become aware of children’s sexuality and expressions to prevent that children later become victims of abuse.
After that we reflected how we feel about the subject and how we can work with it on the preschool. It was very similar with our work on children’s privacy.

Then we had a reflection and feedback for Monday’s training. Everyone expressed that it was a good lecture. All groups also gave feedback on the visit on the preschools. What came up was about the staff’s attitude, which was perceived as peaceful and calm. All groups had their own documentation on the Erasmus + project which we would like to bring to Sweden.

After lunch we saw a picture of the rainbow flag and all countries gave their views on what it stands for:

– LGBTQ rights

-Diffrent but just as good

-Human rights.

We also talked about EU:s motto ”unity in diversity”. It stands for equality for every human and since we work in an European project something we should talk about it.
We review Critera 3. We raised a question of adding ”digital tools” as a criteria and everyone thought it was a good idea.
At the end we worked to complete the activity plan for upcoming period 3.

Day 2 in Norway

Dag två

Efter frukost möttes vi upp i lobbyn för att åka gemensamt till förskolorna Gråtass Barnehage.

Under bilresan fick vi en liten guidad tur på vägen av Jon. Vi fick berättat om historiska platser och även se en glimt av gamlebyen vi besökte senare under dagen.

När vi kom fram var det uppvisning på en historisk plats av en barngrupp. Efteråt fick vi möjlighet till en rundvandring på förskolan. Vi blev inspirerade av miljöerna, både pedagogiska miljöer och olika smarta lösningar för måltider, estetiska lärprocesser m.m. Vi låter bilderna tala för sig själva.

Vi besökte sedan de två andra förskolorna som ingår i enheten. Vi åt lunch på den största förskolan. Därefter blev kordinatorerna från alla länderna intervjuade av en journalist från barnehage.no

Vi fick sedan ta del av en föreställning om Karius och Baktusine. Några av pedagogerna har arbetat med sagan om Karius och Baktusine i deras barngrupp utifrån vårt projekt, dessa barn var även med och såg föreställningen. Den var underhållande och vi kunde se hur aktiva och intresserade barnen var. Även om föreställningen hölls på norska kunde alla hänga med och glädjas av den.

Därefter var det dags att besöka grupperna och ta del av deras miljöer. Även här fick vi med oss tips, idéer och nya tankar på hur vi kan utveckla och arbeta med vår miljö på förskolan. Både vår pedagogiska miljö men även miljön i stort. Vi tog även en gruppbild med alla delegater samlade.

Mot slutet av vistelsen på förskolorna fick vi besök av ytterligare en journalist som fått nys om vårt besök och projekt. Här fotades ländernas koordinatorer tillsammans i en barngrupp.

Dagen avslutades med en guidad tur runt om och igenom gammlebyn. Vi fick höra om dess historia, efter vandringen åt vi middag i trevligt sällskap i gammlebyn.

———————————

Day two

We met up in the lobby before we all went together to preschool Gråtass Barnhage.

We got a little guided tour in the car from Jon. We were told about historical sites and even got a glimpse of Gamlebyen that we visit later in the evening.

We got to see some of the children preform on the historic site. Afterwards we got a tour of the preschool. Were inspired by the environments, both educational environments and various smart solutions for meals, aesthetic learning processes, etc. We let the pictures speak for themselves.

We also got to see the two other preschools in the unit. We ate lunch at the main preschool. All the coordinates from all countries were later interviewed by a journalist from barnehage.no

Then we got the opportunity to take part in a performance of Karius and Baktusine. Some of the teachers have been working on the story of Karius and Baktusine in their children’s group as a basis of this project, the children were involved in watching the show. It was entertaining and we could see how active and interested the children were. Although the show was held in Norwegian we could all keep up with and rejoice in it.

Then it was time to visit the groups and take part in their environments. Again, we got tips, ideas and new thoughts on how we can develop and work with our environment in preschool. Both our educational environment, but also the environment in general. We also took a group photo with all the delegates gathered.

Towards the end of the stay at the preschools we were visited by another journalist who got wind of our visit and project. He photographed the countrys coordinators together in a group of children.

The day ended with a guided tour in old town of Fredrikstad were we got to here about the history of the town. Afterwards we had a great meal at one of the local restaurants in old town.

Day 1 in Norway

Dag 1
Dagen startade med en presentation om Fredrikstad av borgmästare Jon-Ivar Nygård. Han berättade om staden genom åren. Därefter fick vi en introduktion om den norska likabehandlingsplanen av Kjersti Johansen.

Vi röstade sedan på bästa aktiviteten och det var Italien som vann med sin aktivitet – jobb memory. Därefter samtalade vi om aktiviteten och i dialog gjorde vi förbättringar utifrån ländernas olika reflektioner kring den. Bland annat att memory kan ha större bilder, använda de utomhus, mer varierande könsuttryck och även utöka bilderna med sporter och andra hobbys. Man kan även sätta ihop en del av Polens undervisning där man gissar vilket arbete som är på kortet och sedan spelar memory med korten.

Sedan var det dags för ländernas presentationer av progress report för period två. Det var roligt att se att alla länder nu använder sig av superstarka prinsessor. Alla hade också yrken uppe på väggarna och hade tänkt på att ta bort skylten med kön på toaletterna.
Vi pratade också om våra lärdomar för perioden. Alla nämnde att vi fått en medvetenhet om vikten av lärarnas språk, vilket material vi tillför verksamheten samt vikten av att samarbeta med vårdnadshavarna.

På eftermiddagen fick vi lyssna på en föreläsning om barn och ungdomar, kön, könsidentitet och könsdysfori av Tone och Mikael från HBRS. (Harry Benjamin Ressurssenter). HBRS är en organisation för människor som känner att de är födda i ”fel” kropp.

http://www.hbrs.no

Efter föreläsningen delade vi ut regnbågsmössor till alla deltangde länder – något som mottogs med stor glädje!

Dagens avslutades med en middag på en fiskrestaurang vid havet.

 


 

Day 1

The day started with a presentation about Fredrikstad by Major Jon-Ivar Nygård. He told us about the city Fredrikstad over the years. After that we got an introduction of the Norwegian frame work plan by Kjersti Johansen.
We also voted on the best practice and it was Italy who won with teaching job’s memory. Congrats! Then we talked about the activity and made improvements based on our reflections on it. Among other things, the memory could be larger and even be used outdoors. You can also put together some of Poland’s activity that guess what work is on the card and then play with the memory cards outdoors.

Then it was time for the countries’ presentations of the progress report for period two. It was great to see that all countries are now using Super strong princesses. Everyone also had jobs on top of the walls and had thought of removing gender symbols on the toilet doors.
We also talked about our knowledge about gender, gender expressions and gender identity. Everyone mentioned that we now have an awareness of the importance of teachers’ language, the material we bring to the preeeschool and the importance of working with parents.

In the afternoon we got a lecture on Children and adolescent, with gender incongruence and gender dysphoria by Tone and Mikael from HBRS (Harry Benjamin Ressurssenter).
HBRS is a patient organization for people experience being born in the wrong body.

http://www.hbrs.no

After the lecture we gave away rainbowhats to the participating countries. These were received with great joy.

The day ended with great food and company at a fish restaurant nearby the sea.

IMG_4061