Day 3 in Estonia

Vi startade dagen med projektmöte som hölls av projektets koordinatorer. Tillsammans med alla länder reflekterade vi kring gårdagens utbildning. Vi ville komplettera utbildningen från igår med att tillföra ett ytterligare perspektiv på period två som vi nu går in i. Vi ville vidga begreppet som handlar om kön och könsidentitet. Så ett frö och skapa en bild av att det finns fler kön än bara man och kvinna. Detta ämne skapade diskussioner i gruppen och tillsammans samtalade vi om att vi är på väldigt olika plan med olika förutsättningar och förförståelse kring ämnet kön, könsidentitet och könsuttryck.

För tre av länderna var de olika symbolerna för olika könsidentiteter helt nya. Vi samtalade mycket om alla börjar på sin egen nivå och tar små steg framåt. Arbetet kring period två är en process som ständigt pågår och som hela tiden utvecklas. I samtalen betonade alla vikten av att vi arbetar tillsammans och att vi är starka ihop. Vi lär oss av varandra och är ödmjuka inför allas olikheter och utmaningar i alla länder.

Vi sammanställde sedan kriteria två och färdigställde aktivtetsplanen inför kommande period. Därefter gick vi igenom vad vi sett på förskolan här i Tallinn. Alla länder fick delge deras reflektioner.

Efter lunchen fick vi en guidad tur i Childrens litterateur center där vi fick höra om huset och dess historia, vi fick även ta del av äldre barnböcker. Innan vi avslutade turen fick vi även en kort presentation av deras barnböcker utifrån diskrimineringsgrunderna. Estland har för närvarande enbart en bok som speglar ett samkönat par som har barn vilken också väckte stora debatt i landet när den publicerades.

Otroligt givande att lyssna på!

Dagen avslutades med en stadsvandring i Old Town där vi efter rundturen tackade för dessa dagar tillsammans.

—————————

We started the day with a project meeting held by the project coordinators. Along with all the countries we reflected on yesterday’s training. We wanted to complement the training from yesterday to bring one more perspective on the period of two that we are now entering. We wanted to broaden the concept of dealing with gender and gender identity. Plant a seed and talk about that there are more genders than just men and women. This topic created discussions in the group and together we talked about that we are on very different levels with different condition and preconceptions about the subject of gender, gender identity and gender expression.

After lunch we got a guided tour at the Childrens litterateur center, we heard about the house and its history. Before we finished the tour we got a short presentation of their children’s books based on discrimination grounds. Estonia currently has only one book that reflects a same-sex couple with children which also aroused great debate in the country when it was published 2015.

The day ended with a tour of Old Town where we after the tour thanked for these days together.

Day 2 in Estonia

 

Idag har haft grundkurs om genus i förskolan. Under dagen har vi samtalat och reflekterat kring genus och hur vi bemöter barnen i förskolan beroende på vilket kön de har.

Vi fick göra en tidslinje som visade när vi och de andra länderna införde jämnställdhetslagen. Genom detta fick vi alla  en väldigt tydlig förklaring varför det är så stora skillnaderna mellan deltagarländerna.
Föreläsningen fortsatte kring hur kön skapas och vad detta för med sig. Föreläsningen varvades med videoklipp och praktiska övningar. En av de praktiska övningar var att krisktisk granska böcker utifrån reflekterande frågor. Vi samtalade om frågorna i tvärgrupper där en från varje deltagande land var i. Dessa presenterade vi sedan för hela gruppen.

 

Vi avslutade dagen med en reflektion där vi kastade en boll mellan varandra och varje deltagare som får bollen får välja en fråga att svara på som handlade exempelvis om vad vi tar med oss tillbaka till våra förskolor. Dagen gav oss en del repetition men vi ser den ändå som väldigt viktig för att vi ala deltagarländerna ska få en gemensam förståelse för ämnet. Samtalen och reflektionerna som uppstod under dagen var otroligt givande för oss och gav oss nya insikter i vårt fortsatta arbete med genus i förskolan.

Efter en lärorik dag tog det Estniska teamet ut oss på en fantastisk resturang i en historisk byggnad i gamla stan. Efter en trerättersmiddag vid långbord fick vi en rundtur i byggnaden som numera är ett hotell och en liten guidad tur på stan.

Imorgon går vi in på sista dagen här i Estland när vi sätter upp kriterier för nästa period, period två – kön, könsidentitet och könsuttryck.

—————-

Today we had basic education on gender in preschool. During the day we talked and reflected on gender and how we treat children in preschool, depending on what sex they have. We made a timeline showing when all countries introduced the gender equality law. This became a very clear explanation why there are some differences between all the participating countries.

The day gave us some repetition but we still feel that it was very important for all the participating countries to make and have a common understanding of the subject. The talks and reflections that emerged during the day was incredibly rewarding for us and gave us new insights into our future work with gender in preschool.

After a rewarding day the Estonian team took us on a fantastic resturant in a historic building in the old town. After a three-course dinner at long tables, we got a tour of the building which is now a hotel and a small guided tour of the town.

Tomorrow we go into the final day here in Estonia, when we set up the criteria for the next period, period two – gende, gender identity and gender expression.

 

Day 1 in Estonia

Dagen startade med en presentation av alla länders process med kriteria ett. Alla berättade om hur vi har arbetat med förändringar av miljön på våra förskolor genom att visa bilder och text.

Därefter var det dags att rösta fram den bästa undervisningen. Vinnaren blev Norge med sin undervisning om Rödluvan. Vi diskuterade sedan fram vilka ändringar vi ville göra utifrån våra nya kunskaper.

Vi gjorde en summering av period ett och alla länder fick berätta vad vi lärt oss. De flesta tyckte att den största utmaningar var att sprida projektet bland kollegor samt få en gemensam förståelse för begrepp.
På reflektionstiden fick vi möjlighet att se oss omkring i närmiljön och prova på att arbeta med lera.

Efter lunch så bjöd några av barnen på förskolan på dans, sång och spelade musik instrument.

Därefter fick vi en presentation om hur de arbetar på Meelespea Kindergarten och deras utbildningssystem. Efter det hade vi en rundvandring på förskolan där vi tittade kritiskt kring kriteria två.

—————
The day began with a presentation from each partner about the progress with criteria one. Each team talked about changes and how it went in the environment at our preschools by showing pictures and text.

Then it was time to vote for the best practice. The winner was Norway with their teaching about Little Red Riding Hood. Then we discussed the changes we wanted to do based on our new skills.

We made a summary of period one and all countries presented what they had learned. Most of us felt that the hardest challenges was to disseminate the project among colleagues as well as get a common understanding of concepts.

On reflection time we got the opportunity to look around in the environment and try out working with clay.

After lunch some of the children at the preschool danced, sang and played traditional music instrument for us.

Meelespea Kindergarten did a presentation abort their preschool and education system. After that we had a tour on the Kindergarten where we looked critically on criteria two.

Tallinn

 

We have now arrived in Tallinn. After a nice welcome dinner together with the other countries we are ready for tomorrow’s project meeting. We look forward to three meaningful, stimulating and challenging days ahead.

——————————–

Nu är vi på plats i Tallin. Efter en trevlig middag tillsammans med de övriga länderna är vi nu redo för morgondagens projektmöte. Vi ser fram emot tre lärorika, utvecklande och utmanade dagar framöver.

 

Wrap IT up!

Now we are entering the end of our first term, religion and ethnicity. We have tested lesson from some of the other countries and evaluated them. We have created and changed in our educational environments for criteria one. For example have we added instruments, looked over our language use. We have also listen to music from ethnic groups. The children have reflected and talked about some of the pictures we have displayed on the walls. We are now compiling our work from this period.

We are now preparing for the next trip, which will take place in two weeks when we gather in Tallinn, Estonia.

—————

Nu går vi in på slutet av vår första period, religon och etnicitet. Vi har testat undervisningar från några av länderna och utvärderat dessa. Vi har skapat och ändrat i våra pedagogiska miljöer efter kriteria ett. Vi har bland annat lagt till instrument, sett över vårt språkbruk och lyssnat på musik från olika etniska grupper. Barnen har uppmärksammat en del av de bilder som vi satt upp på väggarna och reflekterat kring dessa. Vi sammanställer nu vårt arbete under denna period.

Vi laddar nu inför nästa resa som kommer att ske om två veckor då vi samlas i Estland, Tallin. Då för att inleda nästa period; kön, könsuttryck och könsidentitet.