Thank you Italy!

Thank you so much Italy for your hospitality! We learnd alot and got new experience that we take back to Sweden. Thank you for the amazing dinner at the farm. This is something we will always remember. Grazie e arrivederci!

 

 

Italy day 3/Italien dag 3

 

Started the day working through the criterias once again. Also started on the action plan in smaller groups, first with our own coutries and then all together. Every country make their own action plan together in the preschool.

After a short break we went through all the deadlines for period one. We also set the date for the two upcoming meetings in Estonia (October 2016) and Norway (April 2017).

The day finished with a guided tour at the library of Imola. The guide told us about and showed us children’s books with the theme LGBTQ and how they were received by the public and the press.

 
————————–

 
Började dagen med att gå igenom kriterierna för att säkerställa dem. Vi påbörjade arbetet med aktionsplanen i våra egna länder för att sedan prata om aktionerna i storgrupp. När alla kommer tillbaka är det upp till varje land att göra klart aktionsplanen tillsammans på den egna förskolan.

 
Efter en kort rast gick vi igenom alla hållpunkter för kommande period i projektet. Vi bestämde datum för projektmötena i Estland (oktober 2016) och Norge (april 2017).

 
Dagen avslutades med en guidad tur i Imolas stadsbibliotek. Guiden berättade om och visade barnböcker med temat HBTQ samt hur de tagits emot av allmänhet och press.

 

image

Italy day 2/ Italien dag 2

imageThe day began with training in religion and ethnicity from Università di Bolonga.

We then had a workshop where we began with an individual task. We wrote down an episode in one’s professional life where a mistake was made based on cultural or religious bases and then wrote down an example where it was positive. Then we went through various examples and talked about them.
After lunch we had project meeting. We worked together to develop a criteria for educational environments based on religion and ethnicity.

In the pictures below you can take part of some of the material we used in our data and reflections.

———————

Dagen började med utbildning i religion och etnicitet från Universitá di Bolonga. Utbildaren gick igenom tankar kring kultur, vad det är och hur kultur kan förändras. Vi gick sedan igenom vad etnicitet är och skillnader mellan etnisk och etnicitet. Alla i rummet hade en egen uppfattning kring begreppen och vi redde tillsammans ut begreppen; nationalitet, etnisk, etnicitet, kultur, minoritet med samtal och diskussioner.

Vi hade sedan en workshop som vi inledde med en individuell uppgift. Vi skulle minnas och skriva ner en episod i vårt yrkesverksamma liv där ett misstag skett utifrån kulturella eller religösa utgångspunkter och sedan skriva ner ett exempel där det varit positivt. Därefter gick vi igenom olika exempel och samtalade om dessa.

Efter lunch hade vi projektmöte. Vi gick igenom våra diskrimineringsgrunder, alla länder presenterade sina lagar och läroplaner. Under detta samtal kom vi fram till att vi ska försöka hitta styrka i vår styrdokument. Där kan vi alltid referera till lagen när vi pratar om hur vi arbetar och efter våra riktlinjer.

Sista delen av dagen arbetade vi tillsammans fram kriterier för pedagogiska miljöer utifrån religon och etnicitet. Syftet är att arbeta fram en lista med kriterier som alla förskolor i projektet ska arbeta med. På lång sikt är målet att alla länder i Europa ska kunna arbeta utifrån listan.

På bilderna nedan kan ni ta del av det material vi använde oss av i våra uppgifter och reflektioner.

Italien dag 1/ Italy day 1

The day began with a presentation of the Italian educational system at the preschool, preschool Campanella.

We were then given a roundtour in the preschool. The pictures below will summarize the visit.

After lunch, we gathered at a museum where we had the project meeting. During the project meeting, we presented all the activities we have done so far in the preparation phase and went through the document about our goals in the project as Norway compiled. Italy introduced the international blog for us.

——————-

Dagen började med en presentation av det italienska utbildningssystemet på förskolan, Campanella preschool. De berättade om att utevistelse inte är självklart i den Italienska kulturen. Detta är något som kommunen vill ändra på och de har vart med i ett projekt för att öka undervisning utomhus på förskolorna. När förskolegrupperna är ute är det mycket i undervisning för att lära barnen om naturvetenskap så som ekosystem, plantering och växtprocess.

Vi fick sedan en rundgång på förskola i de olika byggnaderna. Bilderna nedan får summera besöket.

Efter lunchen samlades vi på ett museum där vi hade projektmöte. Under projektmötet presenterade vi alla aktiviteter vi gjort hittills i förberedelsefasen samt gick igenom dokument om våra mål i projektet som Norge sammanställt och presenterade för oss. Italien presenterade den internationella bloggen ingående för oss så vi ska kunna redigera för kommande inlägg. En eller två personer i varje land kommer få tillgång till det.

Preparations/Förberedelser

Now the count down to our first trip abroad to Italy has started. Our goal this time with the blog is to update once a day to keep you updated with what is happening. We will be blogging during the period March 14 to 16, so dont forget to read here these days!

We have also received lovely Valentine’s Day card from Estonia and a wonderful booklet from Norway who also sent some pictures of the children. All this is up on our wall in the preschool. We thank Norway and Estonia for this!

In our preschool we are focusing on mathematics as a theme. Some children in the preschool have created geometrical forms and made hand prints in the colors of the rainbow that we have sent to Italy, Norway and Estonia.

There is a survey going on at our preschool among employees and guardians. This survey is an important part of our work with the project Erasmus+, we need to know how the attitudes change over the years as the project develope. Thanks for cooperating with the survey, your views and opinions are important to us!

–—————————-

Nu har vi börjat räkna ner till vår första resa som går till Italien. Vi har som mål även denna gång blogga en gång om dagen för att hålla er uppdaterade med vad som händer. Vi kommer att blogga under perioden 14 – 16 mars, så kika gärna in dessa dagar!

Vi har även mottagit härliga allahjärtans-dag kort från Estland och ett underbart häfte från Norge som även skickade med bilder på barnen. Allt detta finns uppe på vår vägg på förskolan om ni vill läsa. Vi tackar Norge och Estland för detta!

Barnen i några av grupperna på vår förskola har efter tema matematik skapat former och gjort handavtryck i regnbågens alla färger som vi nu har postat till Italien, Norge och Estland.

Just nu pågår en enkätundersökning på förskolan bland medarbetare och vårdnadshavare. Denna enkät är en viktig del i vårt fortsatta arbete med Erasmus, vi behöver veta hur attityderna förändras under åren som Erasmus pågår. Stort tack för att ni hjälper till att svara på detta! Era åsikter och synpunkter är viktiga för oss!

 

 

image