Day 5/Dag 5

We started day five with discussion about how we act when we hear someone discriminate against someone else and if it differs between children and adults. Further we talked about how one could act if one ends up in a situation when someone is discriminated against.

We entered a reflective conversation about whether and if so, how we treat children as we ascribe to a girl or a boy different, even children as we ascribe different functional variations, non-white and of different ages. After the break we analyzed and we held a dialogue about the different pictures that showed stereotypical images with attributes symbolizing people from various parts of the world. We came in on what images, books and toys conveys the norm and social image of our children in preschools. Even what our apps on tablets mediate in the form of images, voices and more.

We at Bosgårdens educational unit talked a lot about language and how we advocate the use of language, tone of voice and body. It would be interesting to study how we sound in the tone when we advocate with the children in our preschool, especially when we are talking to boys and girls and if it differs. There could be another perspective to work with to develop our skills and change our attitudes in work with the children. Even the outdoor environment was given a new perspective when we talked about how we could work norm breaking. Would be interesting to dialogue about this in the workplace.

As the final part of the training with Pom we did an evaluation of the training week. We talked about the three things that we have not thought of before training and three things that one will take from education.

In our last project meeting all countries wrote down all the questions they had come up with during this week. Questions for the questionnaire for the parent evaluation and the questionnaire for the staff at the preschool. These were put up on the wall and everyone got to vote individually.
______________________________

 

Vi började dag fem med att i grupper samtala om hur vi agerar när vi hör någon diskriminera någon annan, även om det skiljer sig mellan barn och vuxna. Vi samtalar vidare om hur en skulle kunna agera om en hamnar i en situation där någon blir diskriminerad.

Vi går in i reflekterande samtal kring om och i sådana fall hur vi behandlar barn som vi tillskriver som flicka eller pojke olika, även barn som vi tillskriver olika funktionsvariationer, icke-vita och i olika åldrar. Efter pausen analyserade och förde vi dialog kring olika bilder som visade stereotypa bilder med attribut som ska symbolisera personer från spridda delar av världen. Vi kom in på vad bilder, böcker, leksaker förmedlar för norm och samhällsbild för våra barn i förskolorna. Även vad våra appar på lärplattorna förmedlar i form av bilder, röster med mera.

Vi på Bosgårdens pedagogiska enhet pratade mycket om språk och hur vi språkar med ordval, tonläge och kroppen. Det vore intressant att studera hur vi låter i tonläget när vi språkar med barnen i verksamheten, särskilt när vi pratar med pojkar respektive flickor och om det är olika. Det skulle kunna bli ytterligare ett perspektiv att arbeta med för att utveckla våra kunskaper och förändra våra attityder i arbetet med barnen. Även utemiljön fick ett nytt perspektiv när vi pratade om hur vi skulle kunna arbeta normbrytande. Vore intressant att föra dialog om detta på arbetsplatsen.

Som avslutande del av utbildningen med Pom gjorde vi en utvärdering av utbildningsveckan. Vi funderade kring tre saker som vi inte tänkte på innan utbildningen och tre saker som en kommer ta med sig från utbildningen.

Under vårt sista  projektmöte skrev alla länder ner alla frågor de hade kommit fram till och reflekterat över under denna vecka. Både frågor till föräldraenkäten och till enkäten som personalen på förskolan ska få svara på. Dessa frågor sattes upp på väggen och alla fick rösta individuellt.

Day 4/Dag 4

First part of day four was spent on our preschool. All the participants were given a detailed presentation of Bosgårdens educational unit including how we work with to pursue the goals of our Swedish curriculum. We then went on to present how we think and work with learning environments in preschool through sample pictures from different groups, we also talked about our way to our LGBTQ certification and what changes we have done in our learning environments. After the break with cinnamon buns, coffee and tea we all went around the preschool. This seemed greatly appreciated by the other countries that had many questions that we talked about while we looked around. The half day at the preschool ended with the re-assembly before it was time for lunch.

After lunch we had some more traning about norm critism. Pom made us reflect over various family constellations and ask us questions like: What do you think of when you think of a family? Pom challenged us with follow-up questions like, how many families can one person have? How many are needed for it to be called a family?

————————

Första halvan av dag fyra spenderades på förskolan. Där fick deltagarna en mer ingående presentation av Bosgårdens pedagogiska enhet, bland annat hur vi arbetar med att sträva mot målen i vår svenska läroplan. Vi fortsatte sedan med att presentera hur vi tänker och arbetar med lärandemiljöer på förskolan med hjälp av exempelbilder från olika grupper, vi pratade även om vår väg till vår HBTQ certifikation och vilka ändringar vi har gjort i våra lärandemiljöer. Efter en fikapaus med kanelbullar, kaffe och te gick alla runt på förskolan. Detta verkade uppskattas rejält av de övriga länderna som hade många frågor som vi samtalade om medan vi tittade runt. Halvdagen på förskolan avslutades med en återsamling innan det var dags för lunch.

Efter lunch var det ytterligare utbildning kring normkritik. Pom, vår utbildare, fick oss att reflektera över olika familjekonstellationer och frågade oss frågor som exempelvis: Vad tänker du på när du tänker på en familj? Pom utmanade oss med följdfrågor och frågade oss frågor som, hur många familjer kan en person ha? Hur många behövs för att en ska få kalla sig en familj?

 

Day 3/dag 3

On our third day with education, we got a visit from Martin, who works as a lawyer at the Handikappföreningarnas samarbetsorgan, the HSO. He took up the concept of discrimination and what the Swedish law says. One by one, he talked about the seven grounds of discrimination. Martin also showed the differences between transgender and cispersons by highlighting this with a stick person, which was a very good and clear illustration. We then talked further about how discrimination can occur, both direct and indirect discrimination. Martin talked about various examples to clarify this.

Another perspective that he lifted was harassment based on grounds of discrimination, how it can be done and that it occurs in the workplace, among other things. Choice of words, ostracism, silence and more can be harassing and also expressions, remarks and unwanted physical contact (sexual harassment). We talked about the limits of harassment are set by the victim and based on the persons experience.

In the afternoon we had a project meeting where we went through and talked about the different surveys we will create for both parents and employees that will be helpful for all of us in the analysis of the project. Last hour of the day we were sitting in the local project meetings and talked about, among other things, the arrangement of the project and how we can showcase the project at our workplace for colleagues and clients.
_______________________

 

Utbildningens tredje dag fick vi besök av Martin som arbetar som jurist på Handikappföreningarnas samarbetsorgan, HSO. Han tog upp begreppet diskriminering och vad den svenska lagen säger. Han lyfte de sju olika diskrimineringsgrunderna en för en. Martin visade även upp skillnaderna mellan trans- och cispersoner genom att synliggöra detta med en streckperson, vilket var en mycket bra och tydlig illustration.
Vi pratade sedan vidare om hur diskriminering kan ske, både indirekt och direkt diskriminering. Martin lyfte olika exempel för att tydliggöra detta.

Ett annat perspektiv som han lyfte var trakasserier utifrån diskrimineringsgrunderna, hur det kan ske och att det sker på arbetsplatser bland annat. Ordval, utfrysning, tystnad med mera kan vara trakasserande liksom miner, kommentarer och ofrivillig beröring (sexuella trakasserier). Vi pratade om att gränserna för trakasserier är satta av offret och dennes upplevelse.

Under eftermiddagen hade vi återigen projektmöte där vi gick igenom och samtalade om de olika enkäterna vi ska skapa för både föräldrar och medarbetare som ska vara till hjälp för oss alla i analysen av projektet. Sista timmen av dagen satt vi i lokala projektmöten och samtalade om bland annat upplägget av projektet och hur vi kan visa upp projektet på vår arbetsplats för kollegor och brukare.

Day 2/dag 2

Day 2

We started the day with training along with Pom from Gothenburg’s human rights center. We talked about why it is important to know about norm criticism and to catch sight of various norms in order to break them and make a difference. We came in on the meaning and importance of critical thinking. We also got an introduction in norm critical pedagogy and how it seperates from tolerance pedagogy. A reflection after this part of the day is that the participating countries have different cultures, different preferences and therefore different conditions and starting points for further work on the project.

The second part of the day we had a project meeting. We went through the whole project step by step, brought the dialogue about how we concretely could work together through different media and also on each preschool.

__________________________

Dag 2

Vi startade dagen med utbildning tillsammans med Pom. Vi pratade om varför det är viktigt med normkritik och att få syn på normer för att kunna bryta dem. Vi kom in på innebörden och vikten av kritiskt tänkande. Vi fick också en introduktion i norm kritisk pedagogik och hur det skiljer sig från toleranspedagogik. En reflektion efter den här delen av dagen är att de deltagande länderna har olika kulturer, olika inställningar och därmed olika förutsättningar och utgångspunkter i kommande arbete med projektet. 

Andra delen av dagen hade vi projektmöte. Vi gick igenom hela projektet steg för steg, förde dialog kring hur vi konkret skulle kunna arbeta tillsammans via olika medier och även på respektive förskola. 

Day 1/Dag 1

Yesterday was an instructive and intense first day with all the delegates from every country. We started the day with a presentation of all the participants and the overall presentation of Sweden and Mölndals educationsystem. We also reviewed our expectations for the project, expectations after project closure, layup and creating common rules for this week (how we wish that the climate in the group during the week should be). During the afternoon we had training in norm critic, with education and training with Gothenburg’s human rights center. We started the program with a pronoun round, what name, origin and previous experience of norm criticism we have. We talked about what norm criticism is and created a common understanding. The whole group did exercises around tolerance and linked it with norm criticism. We talked about the pros and cons surrounding the concept of tolerance. This led us to the concept of power, power structures and interpretations.

We ended the day with a ”get-to-know-each-other” dinner at Kråkans krog with good food and a wonderful company!

Below to the left you see all countries expectations after the project is completed.

————————-

Igår var en lärorik och intensiv dag. Vi startade dagen med en presentation av alla deltagare och en övergripande presentation av Sverige och Mölndals utbildningssystem. Vi gick även igenom våra förväntningar på projektet, förväntningar efter projektets avslut, upplägget samt skapade gemensamma regler för den här veckan (hur vi vill att klimatet i gruppen under veckan ska vara). Under eftermiddagen hade vi utbildning i normkritiskt tänkande. Utbildningen står Göteborgs  Rättighetscenter för. Vi startade utbildningen med en pronomenrunda, vad en heter, kommer ifrån och tidigare erfarenheter av normkritik. vi pratade om vad normer är och skapade en gemensam förståelse. Hela gruppen gjorde övningar kring tolerans och kopplade sedan det till normkritik. Vi samtalade om för- och nackdelar kring begreppet tolerans. Detta ledde oss in på maktbegrepp, maktstrukturer och tolkningar.

Vi avslutade dagen med en ”lära känna varandra” middag på Kråkans krog med god mat och härligt sällskap!

Nedan till vänster ser ni alla länders förväntningar efter projektets avslut.

Preparations/ Förberedelser

On monday the first meeting between all the participating countries starts. We at Bosgårdens educational unit is looking forward to this. During next week there will be four teachers from Sweden who will participate in all five days training. It will be an intense week with education and traning from Gothenburg fair center, project meetings and social meetings. We will also have the opportunity to show our fantastic preschool and talk about our way to our LGBT certification. Our intention is to daily write here and update you readers.

——————

På måndag startar det första mötet mellan alla deltagande länder. Vi på Bosgårdens pedagogiska enhet ser fram emot detta. Under den här veckan är det fyra pedagoger från Sverige som deltar under alla fem utbildningsdagar. Det kommer att bli en intensiv och lärorik vecka med utbildningar från Göteborgs rättvisecentrum, projektmöten och sociala träffar. Vi kommer även att få möjlighet att visa upp vår fantastiska förskola och berätta mer ingående om vår väg till hbtq certifieringen. Vår avsikt är att dagligen dokumentera och uppdatera er läsare.