Final evening

Avslutningskvällen

Som ett avslut för projektet och för all tid, allt arbete och engagemang, firade vi projektet med en avslutningsmiddag ombord på M/S Trubaduren. Samtidigt som vi åt gott, skaldjur och fisk bland annat, så utvärderade vi projektets tre år. Det var en otroligt fin kväll i Göteborgs skärgård med vacker solnedgång. Mycket skratt och god stämning, alla delegater är mycket nöjd med projektet i sin helhet!

_____________________
The final night

As an end to the project and for all the time, all work and dedication, we celebrated the project with a closing dinner on board M / S Trubaduren. While we ate good seafood and fish, we evaluated the three years of the project. It was an incredibly nice evening in Gothenburg’s archipelago with beautiful sunset. Much laughter and good atmosphere, all delegates are very pleased with the project as a whole!

AA57D707-81EC-4B4D-BEB6-A60DC3FEB1AE

Annons

9 maj 2018

Dag nummer 3 & därmed vår sista dag med projektet startade med att vår förskolechefen Naomi Jonas pratar om att det är Europadagen och tackar för bra jobb under projektet.

Vi delar upp oss i grupper med delegaterna från de olika länderna för att utvärdera hela projektet. Varje land har gjort en utvärdering och vi delar med oss av dem till varandra.

Hanna och Rebecca pratar om metodguiden som skrivs som en sammanfattning av hela projektet. Det är den här som hela arbetet lett fram till, produkten av de här tre åren. De förklarar hur metodguiden är upplagd och vad som kommer finnas med.

Estland sätter ihop alla resultat från enkäterna och sammanställer dem på ett ställe. De gör en pdf som Italien lägger upp på hemsidan. Hela resultatet från enkäterna kommer inte stå med i metodguiden, den kommer istället finnas på hemsidan och i ett separat häfte. Det kommer däremot vara en sammanfattning av enkäterna i metodguiden. Varje land gör en sammanfattning av förändringar i pedagogiska miljöer från varje period, lägger i ett Worddokument (med bilder) och skickar till koordinatorerna.

Vi pratar om de 8 undervisningarna som ska med. De ska laddas upp på Facebook i ett worddokument och sätts sedan in i metodguiden.

Vi går ut och tar ett gruppfoto framför ländernas flaggor.

Vi går igenom de olika deadlines som kommer framöver, när de sista sakerna ska vara inne så att allt kan skickas in till Erasmus+.

Hanna och Rebecca avslutar sista projektmötet med att visa en film med bilder och klipp från hela perioden innan vi säger hej då till varandra.

 

_________

Head of preschool Naomi Jonas talks about it being Europe Day and thanks everyone for the good work during the project and during this project meeting.

We divide ourselves into groups with members from the different countries to evaluate the entire project. Each country has made an evaluation and we share them with each other.

Hanna and Rebecca talks about the method guide written as a summary of the entire project. This is what that the whole project led to, the product of these three years. They explain how the method guide is posted and what will be included.

Estonia puts togehter the results from all surveys and gathers them in one place. They make a pdf that Italy puts on the website. The entire result of the questionnaires will not be included in the method guide, but instead you will be able to look at the website and in a separate booklet. On the other hand, it will be a summary of the questionnaires in the method guide. Each country summarizes changes in educational environments from each period in a Word document (with images) and sends to Hanna and Rebecca.

We are talking about the 8 lessons that will be included in the method guide. They will be uploaded to Facebook in a word document and then inserted into the method guide.

We go out and take a group photo in front of the countries’ flags.

We go through all the different deadlines that shows when the last things are going to be done so that everything can be submitted to Erasmus +.

Hanna and Rebecca finish the last project meeting with showing a movie of pictures and clips from the whole project before we say good bye to each other.

8 maj 2018

 

Dag 2 började med att vi tittade på förbättringar på de undervisningar som ska vara med i metodguiden. Igår beslutade vi oss för att vi ska ha med två undervisningar från varje period, vi ser på förbättringar för de fyra undervisningar som tillkommit. Varje land gör anteckningar  om förbättringar för sin undervisning. Från första perioden var det Italiens ”Mandala”, andra perioden var det Polen ”Job riddles” och tredje perioden Estland ”Various types of families”. För period fyra ändrade vi i Estlands undervisning ”People with disabilities”.

Efter fikat var det dags för Norge att berätta om vår dissemination plan (det vill säga spridningsaktiviteter under projektets gång) Nådde vi målen som vi satt upp för projektet? Vi tittar på målen och utvärderingen och får sedan en summering av spridningsplanen i form av både genomgång och en bok av Norge.

Italien berättade om vikten av vår internationella hemsida. Där kommer alla dokument från projektet finnas och den kommer att leva kvar som ett minne av projektet. I webbsidan kommer även utvärderingarna från varje period finns med samt även våra enkäter och svar.

Estland visar hur svaren på the questionarie (vår enkät som både medarbetare och vårdnadshavare svarat på) har varit genom åren i projektet. Länderna behöver nu själva gå in och se att siffrorna stämmer och fylla i om något saknas eller inte stämmer. Vi avslutade med att utvärdera period 4, ålder och funktionsvariationer.

_______________

We started the day by looking at improvements to the lessons that should be included in the method guide. Yesterday we decided that we will have two lessons from each period, today we’ve been looking at improvements for the four lessons that have been added. Each country takes notes of improvements for their lessons. From the first period it was Italy’s ”Mandala”, the second period was Poland ”Job Riddles” and the third period Estonia ”Various types of families”. For period four, we changed Estonian education ”People with Disabilities”.

After fika it was time for Norway to tell USA about the dissemination plan. Did we reached the goals we set up for the project? We look at the goals and the evaluation and then get the summary of dissemination plan in the form of both a review and a book from Norway.

Italy told us about the importance of our international website. There, all the documents from the project will be uploded and it will be kept as a memory of the project.

Estonia shows how the answers to the questionary have been through the years in the project. The countries now need to go in and see that the numbers are correct and fill in if something is missing or inkorrekt.
We ended up with an evaluating about period 4, age and function variations.

 

7 maj 2018

Project meeting for Let the children change the world. Under tre dagar är det vi i Sverige som är värdlandet och vi har besök av Estland, Polen, Norge och Italien under dessa dagar. Dagen startade med att vi hälsar alla välkomna tillbaka hit där allt startade. Förskolechef Naomi Jonas välkomnar alla delegater och presenterar Anna Brügge, verksamhetschef över alla förskolor och förskolechefer i staden.

United in diversity – påminner oss om europeiska unionens motto. Något vi bär med oss!

Sedan presenterar alla delegater sig vid namn och vilket land de representerar. Några var med för första gången. 

Redovisning av period fyra.

Polen börjar presentera sin period genom en film där de arbetat med både ålder och  funktionsvariation genom att anordna event med mor och farföräldrar till förskolan. I Polen har de en nationell dag som är för just mor- och farföräldrar. De har även testat hur det kan upplevas att ha olika funktionsvariationer med barnen.

Efter Polens presentation var det Norges tur. De presenterar sitt arbete under period fyra genom ett bildspel och berättande. Varje gång de startar en ny period på förskolan blir det som en tävling mellan avdelningarna vilka som arbetar mest med perioden och testar nya saker. De pratade om normer mellan ålder och vad man ger barnen för möjligheter under dagen baserade på barnens ålder. 

Även personalen fick testa kryckor för att skapa en förståelse. De lät barnen testa olika aktiviter tillsammans med sin vårdnadshavare – exempelvis bygga lego med fötterna. Vi har bara skrapat detta på ytan, vi kommer fortsätta arbeta med det djupare och långsiktigt, säger Norge. Barnen kommer fortsätta att förändra världen. 

Estland hade gjort ett bildspel med tillhörande presentation. Estland hade av en gammal skokartong skapat en ”sensary box” där barnen kunde känna vad det var för något i utan att titta. Barnen kunde även få leka med olika figurer med funktionsvariationer. Barnen använder teckenspråk. Barnen fick testa att åka skridskor och de hade även fått möjlighet att måla med tårna som de senare visade på föräldramötet. Estland har ännu inga ramper in till förskolan, men det är på gång. 

Italien presenterade deras arbete med period fyra med en film. Där visade de olika böcker, material och vad de gjort under dessa månader. 

Sverige hade liksom Italien gjort en film med material, böcker, leksaker med mera. Sverige lyfte även autism som en del i funktionsvariationer. 

Best practice – Sverige vinner efter en omröstning i vår facebookgrupp. En röst per person, får ej rösta på sitt egna land. Efter att Sveriges Paint with your toes vann gjordes en del förändringar som kommer att laddas upp i facebookgruppen.

Därefter hade vi diskussioner i gruppen om hur vi ska göra med metodguiden och val av flera undervisningar. Vi valde och röstade för fyra undervisningar som ska adderas till metodguiden. Italien, Polen och Estland ska alla ha undervisningar som ska läggas till. På så vis har varje land minst en undervisning som ska med. Ändringarna på dessa görs under tisdagens projektmöte.

Johanna går igenom vår gåva till länderna som bland annat var en varsin bricka och vad den står för. Sedan presenterar hon eftermiddagens besök på biblioteket samt aktiviteten på Prison island. Alla delegater är uppdelade i fem lag. Alla länder är blandade. 

Gemensam promenad till Isak & Berg där vi åt lunch i solen.

Besök på vårt nya stadsbibliotek. Bibliotekarierna Gunilla och Anna hälsar oss välkomna. Många såg sig omkring och var nyfikna. Gavs information om byggnaden samt visning av böcker utifrån diskrimineringsgrunderna, mänskliga rättigheter och allas lika värde. Vi fick se nya delen av biblioteket för barnen, äpplerummet för alla barn med funktionsvariationer. Vi fick sedan gå in i berättarrummet där bibliotekarierna gick igenom böcker med fokus på funktionsvariationer och boken Tova -va va om hörselnedsättning. De visade även böcker som handlade om eller lyfte områden som demens, transexuella barn, autism, allergier, allt på ett icke problematiserande sätt.

Vi rundade av dagen med ett besök på Prison Island där vi delade in oss i lag där fokus låg på samarbetet i laget. Ett otroligt roligt besök som uppskattades av alla!

Kvällen avslutades med en härlig middag!

__________________________________________________________

Monday, 7 May 2018

Welcome! We all welcome you back where everything started. Head of preschool Naomi Jonas welcomes all delegates and presents Anna Brügge, chief executive officer of all preschools and preschool leaders in the city.

United in diversity – reminds us of the European Union motto. Something we will carry with us!

Then all delegates present themselves by name and the country they represent. Some were with for the first time.

Presentation of period four.

Poland begins to present its period through a film where they worked with age and functional variations by arranging events with grandparents at their preschool. In Poland they have a national day for grandparents. They have also tested how it may be experienced to have different functional variations with the children.

After Poland’s presentation it was Norway’s turn. They presented their work during period four through a slide show and storytelling. Each time they started up a new period at preschool, it was like a contest between the departments who work the most with the period and test new things. They talked about norms between age and what it is that gives children opportunities during the day based on the age of the children.

Even the staff had to test the crutches to create an understanding. They let the children try different activities together with their guardians – for example, build lego with their feet. We have only scratched this on the surface, we will continue to work deeper and longer term, says Norway. The children will continue to change the world.

Estonia made a presentation. Estonia had made a ”sensary box” of an old shoe box where the children could feel different objects, what it was, without looking. The children could also play with different characters with functional variations. The children use sign language. The kids were allowed to try to skate and they had also had the opportunity to paint with the toes that they later showed at a parents’ meeting. Estonia has not yet installed ramps in the preschool, but it is under way.

Italy presented their work with period four with a film. There they showed different books, materials and what they did during these months.

Sweden, like Italy, had made a film of material, books, toys and more. Sweden also raised autism as part of functional variations.

Best practice – Sweden wins after a vote in our facebook group. One voice per person, you could not vote on your own country. After Sweden’s Paint with your toes won, some changes were made that will be uploaded in the facebook group.

Then we had discussions in the group about how to do with the method guide and the choice of several teachings.

We chose and voted for four lessons to be added to the method guide. Italy, Poland and Estonia all have lessons to be added. In this way, each country has at least one teaching in the method guide. The changes to these are made during Tuesday’s project meeting.

Johanna goes through our gift to the countries, which included a separate tray and what it stands for. Then she presented the afternoon’s visit to the city library and the activity at Prison island. All delegates are divided into five teams. All countries are mixed.

Together we walked to Isak & Berg where we had lunch in the sun.

Visit our new city library. The libraries Gunilla and Anna welcome us. Many looked around and were curious. Given information about the building as well as viewing books based on the grounds of discrimination, human rights and equal value of everyone. We saw the new section of the library for the children, the apple room for all children with functional variations. We then got into the story room where the libraries went through books focusing on functional variations. They also showed books that were about or raised areas like dementia, transsexual children, autism, allergies, all in a non-problematising way.

After a short break in the sun we all walked together to Prison Island. 

Spridning

Vi arbetar vidare med period 4, ålder och funktionsvariation. Samtidigt hittar vi forum för att sprida projektet. Vi har fått förfrågningar från olika evenemang om att sprida projektet vidare, bland annat på en mässa i Amsterdam och även lokalt i Mölndal. Vi tycker att det är otroligt roligt att få vara med och sprida projektet.

Vi har även skickat den sista enkäten till alla vårdnadshavare och medarbetare på vår enhet. Enkäterna kommer att sammanställas inom kort och sedan bli en del av metodguiden. Det kommer att bli spännande att få ta del av resultaten och se om några förändringar har skett, både på vår enhet men även de andra ländernas resultat.

______________________

We have continue with period 4, age and functional variation. At the same time, we have found forums for spreading the project. We have received requests from various events to spread the project, including a fair in Amsterdam and also locally in Mölndal. We find it incredibly fun to get involved and spread the project.

We have also sent out the last questionnaire to all caretakers and employees on our preschool. The surveys will be compiled shortly and then become part of the method guide. It will be exciting to read the results and see if any changes have occurred, both in our preschool  but also the results of the other countries.

Last project day – Poland

Dag 4

Tidigt på onsdag morgon lämnade vi Stanin och åkte till Warszawa för att besöka invisible exhibition. Detta är en utställning där man får en ökad förståelse för blindas situation. Vi blev guidade genom olika miljöer helt i mörker.
Turen avslutades med att alla fick fundera över vad utställningen gett oss?
”Det var läskigt” ”Jag var rädd” ”Det var obehagligt” ”Jag fick en större förståelse” var några av de kommenterar som dök upp under reflektionen som vi hade tillsammans efter turen.

På utställningen visades också hjälpmedel som underlättar synskadades vardag. Vi kände att besöket gav oss en större insikt och förståelse för kommande ämne som är ålder och funktionsvariation.

Efter upplevelsen åkte vi till gamla stan och fick en rundtur. Sedan ägnade vi eftermiddagen åt att planera inför arbetet med period 4 samt mötet som kommer att ske i Mölndal i maj 2018.

Vi bjuder på lite bilder från den fantastiska middagen från tisdagen där vi, tillsammans med hela förskolan och skolan från Polen, åt middag tillsammans. De hade anordnat en fantastik fest med buffé, rundtur och dans på skolan. Otroliga tal och en oförglömlig upplevelse för alla oss. Vilken gästfrihet och glädje!

Day 4
Wednesday morning we left Stanin and went to Warsaw to visit an exhibition called Invisible exhibition. This is an exhibition where you get an increased understanding of the situation for people who are blind. We were guided through different environments in the dark. In the end of the trip everyone were asked what the exhibition gave them.
The exhibition also includes a visible part with objects which help blind people in everyday life. We felt that the visit gave us a greater insight and understanding of future topics, age and function variation.

After the experience we went to the old town for a tour. There we spent the afternoon planning for the work of period 4 and the meeting that will come in Mölndal in May 2018.

 

Day 3 – Workshop and project meeting

Vi började dagen med en föreläsning av Karolina Kalisz, som är utbildad lärare i Polen och England med praktisk erfarenhet i de olika utbildningssystemen.
Föreläsningen hade som tema: ”Att främja mångfald och jämlikhet i EYFS-praktiken genom att öka medvetenheten om ålders- och funktionsdiskriminering”

Vi fick diskutera frågor kring: Missuppfattningar om äldre & ungdomar.

Vi fick även göra praktiska övningar för att bygga empati. Exempelvis, hur det känns att knyta ett skosnöre med skidvantar?

Vi fick även se en film från Pbs-newshour om en program om ”Daglig interaktion med yngre barn håller äldre människor friskare”

http://www.pbs.org/newshour/extra/daily_videos/daily-interaction-with-young-children-keeps-nursing-home-residents-young/

Del 2 – ”Diskriminering på grund av funktionshinder

Karolina pratade om flera missuppfattningar om personer med funktionshinder och vad kan det beror på.

Hen även tog upp frågor som: Varför är funktionshindrade diskriminerade? samt olika
former av diskriminering av funktionshindrade – på arbetsplats, skolan, publik platser, media, sjukvård.

Vi fick även ta del av en film som gav en bild hur det kan se ut. Därefter vi fick reflektera över att anpassa omgivningen och inte personen.

Video –

Winnie the witch

Karolina menade att vi måste tänka på vårt språkbruk, exempelvis hur nämner vi en person med funktionsvariationer. En person är exempelvis inte autistisk utan det är en person som har autism.

Vi fick även här göra en del praktiska lärorika övningar och reflektera över dessa efteråt –

Hur känns det att ha autism?

Hur känns det att inte kunna se bra eller prata?

 

Föreläsning 2 – Agnieszka Pasnikowska som är specialpedagog.

Hen beskrev former av terapi som används i olika dysfunktioner – sensorisk terapi, sensorisk konst, bilateral terapi, audiologisk träning, talterapi.

Agnieszka berättade om de olika program av utbildning i Polen för person med funktionsvariationer. Hen sa att hen väljer använda ord som ”normal” och inte ”exceptionell”.

Det finns olika utbildningsprogram i Polen: interaktion och special program.

Det finns även flera olika terapi som exempelvis, psicologi, pedagogi och logoterapi.

Vi fick även här praktiska övningar som ett avslutande moment.

Efter lunchen hade vi projektmöte där vi reflekterade över dagens workshop och vad vi tar med oss tillbaka från denna till våra förskolor. Alla länder gav tips på inkluderande aktiviteter för hela grupper och vi samtalade vidare om att inte särskilja dessa barn med olika funktionsvariationer från resten av gruppen.

Vi gick sedan igenom Criteria 4 och avslutade med att planera och sammanställa activity plan inför nästa period. Tillsammans gick vi även igenom metodgudien och hur vi alla tänker oss att den ska se ut och vad som ska finnas med i den.

Dagen avslutas med en middag på skolan tillsammans med all personal! En väldigt härlig avslutande kväll på den här utbildningsdagen. Imorgon lämnar vi Stanin för att uppleva Warszawa.

 

__________________________________________

Day 3

We started the day with a lecture by Karolina Kalisz, a educated teacher in Poland and England with practical experience in the various education systems.
The lecture had as its theme: ”Promoting diversity and equality in EYFS practice by raising awareness of age and disability discrimination”

We were discussing questions about: Misconceptions about older people and young people.

We also had to do practical exercises to build empathy.

We also got to see a movie from Pbs newshour about a program on ”Daily Interaction with Young Children Keeping Elderly People Healthier”

http://www.pbs.org/newshour/extra/daily_videos/daily-interaction-with-young-children-keeps-nursing-home-residents-young/

Part 2 – ”Discrimination due to disability

Karolina spoke of multiple misconceptions about people with disabilities and what may be the case.

She also raised questions like: Why are disabled people discriminated? as well as different forms of discrimination against people with disabilities – at workplace, school, public places, media, healthcare.

We also got to watch a movie that gave an image of what it might look like. Then we had to reflect on adapting the environment and not the person.

Video –

Winnie the witch

Karolina meant that we had to think about our language use, for example, how do we mention a person with functional variations. For example, a person is not autistic but it is a person who has autism.

We also got some practical instructive exercises and reflect on these afterwards –

How does it feel having autism?

How does it feel to be unable to see or talk?

Lecture 2 – Agnieszka Pasnikowska, specialist lecturer.

Ze described forms of therapy used in various dysfunctions – sensory therapy, sensory art, bilateral therapy, audiological training, speech therapy.

Agnieszka told about the different programs of education in Poland for person with functional variations. They said that they chose to use words like ”normal” and not ”exceptional”.

There are different education programs in Poland: interaction and special programs.

There are also several different therapies such as psychology, pedagogy and logotherapy.

We also got practical exercises here as a closing moment.

After lunch we had a project meeting where we reflected on today’s workshop and what we bring back from this to our preschools. All countries gave tips on inclusive activities for entire groups and we continued to talk about not distinguishing these children with different functional variations from the rest of the group.

We then went through Criteria 4 and ended up planning and compiling activity plans for the next period. Together we also went through the methodology and how we all think that it should look and what should be included in it.

The day ends with a dinner at the school together with all staff! A very lovely ending evening on this training day. Tomorrow we will leave Stanin to experience Warsaw.

 


 

Dag 2/Day 2 in Poland

Dagen började med ett besök på förskolan i Stanin. Det var en ny förskola med barn mellan 20 veckor och tre år. Det är ovanligt med förskolor för barn under tre år på landet, så det här är det enda i området.

Sedan var det dags för ett besök hos borgmästaren för en presentation av staden.

Därefter åkte vi till skolan där vi var inbjudna till en välkomstceremoni, barnen uppträdde med traditionella polska sånger och danser.
Före lunchen hade vi projektmöte, alla länder presenterade vad de har gjort under period tre. Det blev mycket tydligt att alla länder upplever projektet mer positivt nu än i början. Ämnet är viktigt och det finns mycket att lära och förändra. Några länder säger att de var mycket rädda för projektet i början men nu känner de sig säkrare i vad som förväntas av dem och de tar steg för steg.
Det är fantastiskt att se de framsteg som har skett i alla länder.

I slutet av projektmötet röstade alla länder på den bästa undervisningen och vinnaren var Norge och deras undervisning kring familjekonstellationer.

Efter lunch åkte vi till biblioteket i Stanin för att fira Teachers day. Det här är en stor, gammal och viktig tradition här i Polen. Borgmästaren pratade för lärare, rektorer och oss om hur viktiga lärare är.

Day 2- Monday

The day started with a visit to the nursery in Stanin. It was a new nursery with children between 20 weeks and 3 years. It is unusual with nursery in the countryside so this is the only one in the area.

Then it was time for a visit to the mayor for a presentation of the city.

After that we went to school where we were invited to a welcome ceremony, where the children performed with traditional Polish songs and dances.
Before lunch we had a project meeting where all of the countries held a presentation. All countries presented what they had done during period 3. It became very clear that all countries experience the project more positively now than in the beginning. The subject is so important and there is much to learn and change. Some countries say that they were very afraid of the project at the beginning but now they feel more secure in what is expected of them and they take step by step.
It was great to see the progress which has taken place in all countries.

At the end of the project meeting all countries voted on the best practice and the winner was Norway and their practice Family constellations.

After lunch we went to the library in Stanin to celebrate teachers day. This is a big, old and important tradition here in Poland. The mayor spoke for teachers, principals and us how important the teachers are.

 

Day 1 – Sunday

Dag 1

Resan började från Landvetter där vi flög mot Warszawa. Vi mellanlandade i Amsterdam där vi njöt av solen en stund innan vi reste vidare. På flyget passade vi på att gå igenom förberedelserna inför morgondagen. Väl i Warszawa träffade vi alla delegater och tillsammans åkte vi buss mot hotellet Miòd Lawenda. Från hotellet tar det cirka en halvtimme till byn, Stanin, som vi ska få besöka imorgon. När vi kom fram till hotellet fick vi middag som vi åt tillsammans med de andra länderna. Väldigt härligt och kul att se alla igen! Imorgon kommer vi att få besöka förskolan och sätta igång första projektmötet där vi får se vad den här perioden har gett för resultat hos oss alla.

____________________________________________

Day 1

The trip started from Landvetter where we flew to Warsaw. We landed in Amsterdam where we enjoyed the sun for a while before moving on. During the flight, we were preparing for tomorrows presentation. Once in Warsaw we met all delegates and together we went to the hotel Miòd Lawenda. From the hotel it takes about half an hour to get to the village, Stanin, which we will visit tomorrow. When we arrived at the hotel we had dinner that we ate together with the other countries. Very lovely and fun to see everyone again! Tomorrow we will visit the preschool and start the first project meeting where we will see what this period has given to all of us.

Summering av Period 3

Sedan maj har vi implementerat och arbetat med period 3 – HBTQ & sexualitet. Vi i Sverige har upplevt att vi har haft en god förståelse och stor kunskap inom området sedan tidigare i och med vår HBTQ- certifiering. Vi har haft reflektioner kring vad vi kan utveckla i denna period då vi ständigt strävar efter att bli bättre. I samband med detta har vi lagt extra stort fokus kring barns integritet under den här perioden, ett ämne vid tidigare endast nuddat vid men som vi nu har fördjupat oss i ordentligt. Vi har satt vår förskola på förskolekartan och har tagit fram tydliga dokument kring barns intergritet och rätten till sin egen kropp. När vi tog fram undervisningar att presentera för de övriga länderna valde vi både en undervising som lägger fokus på olika familjekonstellationer, men även en integritetsövning genom dans fanns med.

Ännu återstår det att se vilken undervising som vinner en plats i metodguiden denna gång! Resan till Polen är igång med planering inför våra möten och de olika ansvarsområdena till vår sista period, period 4 – ålder och funktionshinder.

Under nästa vecka kommer ni få ta del av vår resa till Polen under dagarna som vi befinner oss där.

_________________________________________________

Since May, we have implemented and worked with Period 3 – LGBT and sexuality. We, the swedish delegation, have had a good knowledge in the field earlier with our LGBT certification.

In our preschool we have had reflections on what we can develop in this period as we continually strive to get better. In connection with this, we have placed extra focus on the integrity of children during this period, a subject that we have just went throw earlier, but which we have thoroughly immersed ourselves in now. We have put our preschool on a preschool map connected to children’s integrity and have developed clear documents about children’s intergritet and the right to their own body. This map is for society to see that we have this policy in our preschool. When we worked on the activitys that we have presented to the other countries, we chose both an education that focuses on different family constellations, but also an integrity exercise through dance was included.

It remains to be seen which activity will win a place in the method guide this time! The trip to Poland is coming up with planning for our meetings and the various areas of responsibility for all the countries for our last period, period 4 – age and disability.

During the next week, you will be able to share our trip to Poland during the days we are there.

CB665384-0B29-467F-958C-70201056E3A1